Kisah Kejayaan Penjual

Terma Penggunaan

Selamat datang ke laman web "Bagaimana Kami Jual". Terma Penggunaan ini mengawal akses dan penggunaan Laman Web ini dan semua kandungan, aplikasi, perisian, fungsi dan perkhidmatan (secara kolektif dikenali sebagai "Perkhidmatan") yang tersedia melalui Laman Web, kecuali setakat mana Perkhidmatan tersebut adalah subjek perjanjian bertulis yang berasingan.

Sila baca Terma Penggunaan ini dengan teliti setiap kali anda mengakses dan/atau menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan kerana akses atau penggunaan sedemikian akan membentuk persetujuan anda kepada Terma Penggunaan dan sebarang pindaan kepadanya.

1. Penerimaan Terma Penggunaan

1.1. Perkhidmatan ini tersedia untuk kegunaan anda hanya dengan syarat anda bersetuju dengan Syarat Penggunaan yang dinyatakan di bawah serta apa-apa pindaan atau pengubahsuaian yang dibuat mengikut Klausa 5. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, sila jangan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

1.2. Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Lazada South East Asia Pte. Ltd ("Lazada" atau "kami" atau "kami"), dan Perkhidmatan mungkin ditawarkan oleh Lazada atau ahli lain yang dikenal pasti Kumpulan Lazada (mengikut mana-mana yang berkenaan), bergantung kepada lokasi anda.

1.3. Terma Penggunaan ini dimeterai antara Pengguna dan Lazada, dan tiada terma di sini boleh dikuatkuasakan berdasarkan Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 53B) atau sebaliknya, oleh mana-mana orang atau entiti yang bukan pihak kepadanya, kecuali setiap ahli Kumpulan Lazada akan dianggap sebagai benefisiari pihak ketiga Terma Penggunaan ini pada tahap yang sama seolah-olah ia adalah pihak yang berbuat demikian, dan berhak untuk menguatkuasakan peruntukan dalam Terma Penggunaan ini. Untuk mengelakkan keraguan, ini tidak menjejaskan apa-apa hak atau remedi yang dimiliki oleh pihak ketiga yang wujud atau boleh didapati selain daripada Terma Penggunaan ini.

1.4. Kuasa, kapasiti dan kuasa:

(a) Jika anda seorang individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan: anda mewakili dan menjamin bahawa (i) anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau umur kontrak sah minimum di semua negara lain yang berkaitan termasuk negara tempat anda tinggal atau dari mana anda menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan, yang mana lebih tinggi; dan (ii) anda sihat dari segi mental dan mempunyai keupayaan mental yang mencukupi;

(b) jika anda adalah entiti: anda mewakili dan menjamin bahawa (i) anda mempunyai kuasa, kapasiti dan kuasa penuh untuk memasuki, melaksanakan dan mematuhi kewajipan anda di bawah Terma Penggunaan; (ii) Terma Penggunaan sedemikian tidak melanggar perlembagaan anda atau mana-mana dokumen konstituen atau mana-mana Undang-undang Terpakai; dan (iii) kewajipan di bawah Terma Penggunaan adalah sah, mengikat dan boleh dikuatkuasakan ke atas anda; Dan

(c) Jika anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan untuk dan bagi pihak entiti (seperti majikan anda): anda menjamin dan menyatakan bahawa (i) anda mempunyai kuasa, kapasiti dan kuasa penuh untuk mengikat entiti tersebut dengan Terma Penggunaan; (ii) dengan menerima Terma ini, anda berbuat demikian bagi pihak entiti itu, dan semua rujukan kepada "anda" dan ungkapan yang serupa dalam Terma ini bermaksud anda dan entiti itu.

2. Definisi dan tafsiran

2.1. Melainkan dinyatakan sebaliknya, definisi dan peruntukan berkenaan dengan tafsiran yang dinyatakan dalam Jadual 1 akan terpakai kepada Terma Penggunaan ini.

3. Akses dan penggunaan Perkhidmatan

3.1. Dalam menggunakan atau mengakses Perkhidmatan, anda bersetuju tanpa had:

(a) tidak menggunakan Perkhidmatan yang melanggar Terma Penggunaan ini atau melanggar mana-mana Undang-undang yang Terpakai atau untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang;

(b) untuk tidak menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau menyatakan secara palsu atau sebaliknya menyalahgambarkan identiti anda, dan/atau hubungan anda dengan mana-mana orang atau entiti;

(c) tidak menggunakan Perkhidmatan selain daripada untuk Penggunaan yang Dibenarkan. Oleh itu, Pengguna tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan komersial;

(d) untuk tidak menyiarkan, mempromosikan atau menghantar melalui Perkhidmatan apa-apa Bahan Terlarang;

(e) untuk tidak menjalankan apa-apa pengambilan sistematik Kandungan Lazada atau mana-mana Kandungan Pihak Ketiga dari Laman Web ini untuk membuat atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori (sama ada melalui robot, labah-labah, peranti automatik atau proses manual) tanpa kebenaran bertulis daripada Lazada;

(f) untuk tidak menyalin, menghasilkan semula, memuat turun, menghantar atau mengedarkan mana-mana Kandungan Lazada atau mana-mana Kandungan Pihak Ketiga untuk tujuan menjual semula, mengedar semula atau menerbitkan semula Kandungan Lazada atau Kandungan Pihak Ketiga tersebut atau mengeksploitasi bahan tersebut atau menggunakannya dengan cara yang bercanggah dengan kepentingan Lazada, dalam setiap kes sama ada untuk tujuan komersial atau sebaliknya;

(g) berkenaan dengan mana-mana laman web pihak ketiga yang diakses melalui Perkhidmatan, bukan untuk menggunakan Perkhidmatan yang melanggar terma dan syarat laman web pihak ketiga tersebut;

(h) tidak menghantar mel massa (melalui e-mel, mesej segera, mesej teks (SMS, MMS), sebarang komunikasi elektronik lain, mel fizikal atau sebaliknya), atau sebaliknya menghantar komunikasi yang tidak diminta kepada Pengguna atau orang lain melalui maklumat yang diperoleh semasa penggunaan atau akses Perkhidmatan oleh anda;

(i) untuk tidak menanda aras, menghasilkan semula, mengubah suai, membuat kejuruteraan terbalik, menyusun semula, menyesuaikan, menerbitkan, mengedar semula atau memberi sublesen kepada Perkhidmatan atau mana-mana bahagian Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Lazada atau pemilik pihak ketiga masing-masing dalam hal Kandungan Pihak Ketiga;

(j) untuk tidak memperoleh atau cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan atau bahagian Perkhidmatan yang disekat daripada akses umum atau sebaliknya mengganggu, mengubah suai atau mengganggu mana-mana program, pangkalan data, komputer, sistem atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan dengan cara yang tidak dibenarkan;

(k) untuk tidak mengganggu penggunaan dan keseronokan mana-mana orang terhadap Perkhidmatan;

(l) untuk tidak menggunakan, memuat naik atau menyebarkan dalam apa-apa cara apa-apa perisian atau bahan yang mengandungi atau yang anda mempunyai sebab untuk mengesyaki yang mengandungi, virus, komponen merosakkan, kod hasad atau komponen berbahaya yang boleh merosakkan, merosakkan, merosakkan atau mengganggu Perkhidmatan, atau pengendalian mana-mana program, pangkalan data, komputer, sistem atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan;

(m) untuk memastikan bahawa apa-apa maklumat atau data yang anda siarkan, serahkan kepada atau menyebabkan muncul di Laman Web berkaitan dengan Perkhidmatan adalah tepat dan bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap maklumat dan data tersebut; Dan

(n) untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang sah pada setiap masa dan selanjutnya bersetuju untuk menjalankan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan Perkhidmatan dengan niat baik, dan selaras dengan dasar penggunaan yang boleh diterima bagi mana-mana rangkaian komputer yang disambungkan, standard internet yang berkenaan, Terma Penggunaan ini dan semua Undang-undang yang Berkenaan.

3.2. Anda bersetuju untuk segera memaklumkan Lazada mengikut Klausa 12.1 jika anda mengesyaki sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan atau kesat atau apa-apa aktiviti yang melanggar Terma Penggunaan ini, dan bersetuju untuk bekerjasama dengan Lazada dalam sebarang penyiasatan dan menggunakan sebarang langkah pencegahan seperti yang kami tetapkan.

3.3. Lazada berhak, tetapi tidak diwajibkan untuk,

(a) memantau, menyaring atau mengawal apa-apa aktiviti, kandungan atau bahan di Laman Web dan/atau melalui Perkhidmatan. Kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami, menyiasat apa-apa pelanggaran Terma Penggunaan yang terkandung di sini dan boleh mengambil apa-apa tindakan yang kami anggap sesuai (termasuk tetapi tidak terhad kepada mengeluarkan apa-apa bahan yang kami, mengikut budi bicara mutlak kami, didapati melanggar Terma Penggunaan ini atau sebaliknya tidak menyenangkan);

(b) mencegah atau menyekat akses anda kepada mana-mana bahagian atau keseluruhan Perkhidmatan mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk tanpa batasan, di mana kami menganggap bahawa sebarang penggunaan adalah melanggar Terma Penggunaan dan/atau Undang-undang yang Berkenaan;

(c) melaporkan apa-apa aktiviti yang kami syaki melanggar mana-mana Undang-undang yang Berkenaan kepada pihak berkuasa yang berkenaan, dan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa itu; dan/atau

(d) untuk meminta apa-apa maklumat dan data daripada anda berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau akses Laman Web pada bila-bila masa dan untuk melaksanakan hak kami di bawah Klausa ini jika anda enggan mendedahkan maklumat dan/atau data tersebut atau jika anda memberikan atau jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa anda telah memberikan tidak tepat, maklumat dan/atau data yang mengelirukan atau penipuan.

3.4. Terma tambahan. Sebagai tambahan kepada Terma Penggunaan ini, terma dan syarat tambahan mungkin terpakai berhubung dengan penggunaan anda terhadap aspek-aspek tertentu Perkhidmatan (sama ada ditawarkan oleh kami atau pihak ketiga yang lain), yang akan dinyatakan dalam perjanjian bertulis dan/atau notis yang berasingan. Akses atau penggunaan Perkhidmatan yang berterusan berikutan pemberitahuan tersebut akan membentuk penerimaan anda terhadap terma dan syarat tambahan.

3.5. Akses kepada Perkhidmatan. Kebolehcapaian dan pengendalian Perkhidmatan mungkin bergantung pada teknologi dan perkhidmatan di luar kawalan kami. Kami tidak menjamin kebolehcapaian berterusan atau pengendalian Perkhidmatan tanpa gangguan. Kami berhak untuk menggantung atau menutup Perkhidmatan buat sementara waktu (sama ada sebahagian atau keseluruhannya, dan dengan atau tanpa notis terlebih dahulu) untuk penyelenggaraan atau untuk apa-apa tujuan lain yang kami perlukan, apabila perlu.

4. Laman web dan kandungan pihak ketiga

4.1. Kandungan Dijana Pengguna. Kawasan tertentu di Laman Web boleh membolehkan Pengguna menyiarkan atau memuat naik kandungan ("Kandungan Dijana Pengguna" atau "UGC") yang disediakan secara terbuka untuk dilihat oleh Pengguna lain. Perkhidmatan ini (jika ada) diberikan secara percuma kepada Pengguna dan boleh ditamatkan pada bila-bila masa oleh Lazada tanpa notis. Dengan menyiarkan Kandungan Dijana Pengguna tersebut, anda bersetuju bahawa Lazada berhak untuk menolak untuk menyiarkan atau membuang, mengedit atau menyekat sebarang penyiaran atas apa-apa sebab dan untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang diperlukan untuk memenuhi mana-mana Undang-undang yang Terpakai, proses undang-undang atau permintaan kerajaan, mengikut budi bicara Lazada semata-mata. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua Kandungan Dijana Pengguna yang dimuat naik oleh anda dan mengakses semua Kandungan Dijana Pengguna lain atas risiko anda sendiri atas dasar seadanya. Walaupun kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk memantau Kandungan Dijana Pengguna, kami berhak pada setiap masa untuk memadam sebarang kandungan yang menyalahi undang-undang, fitnah, memfitnah, kesat, pornografi, kesat, tidak senonoh, melanggar hak pihak ketiga atau sebaliknya tidak menyenangkan kami mengikut budi bicara kami sendiri dan untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang dianggap oleh kami sebagaimana yang semunasabahnya perlu untuk memenuhi Undang-undang yang Berkenaan dan/atau permintaan oleh mana-mana kerajaan, mahkamah atau pihak ketiga lain yang mempunyai hak undang-undang yang sah. Kami juga berhak untuk melarang secara kekal mana-mana Pengguna yang melanggar terma dan syarat ini.

4.2. Pautan ke laman web pihak ketiga luaran. Lazada boleh membenarkan Pengguna mengakses kandungan, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga melalui hiperpautan (dalam bentuk pautan perkataan, sepanduk, saluran atau sebaliknya) ke laman web pihak ketiga tersebut. Pautan pihak ketiga ini diberikan kepada anda sebagai satu perkara yang mudah. Apabila anda melalui hiperpautan tersebut ke laman web pihak ketiga, anda telah meninggalkan Laman Web, dan Lazada tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan berkenaan dengan mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan. Semua Pengguna diingatkan untuk membaca apa-apa terma dan syarat dan / atau dasar privasi laman web pihak ketiga tersebut sebelum mengakses atau menggunakan laman web pihak ketiga tersebut. Anda mengakui bahawa Lazada tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga, tidak memantau laman web tersebut, tidak menunjukkan, secara nyata atau tersirat, sebarang sokongan, kelulusan, cadangan atau keutamaan oleh Lazada laman web pihak ketiga tersebut atau produk atau perkhidmatan yang disediakan di laman web pihak ketiga tersebut dan Lazada tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau sesiapa sahaja untuk laman web tersebut, atau sebarang kandungan, produk atau perkhidmatan yang disediakan di laman web tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menilai, mengesahkan dan membuat pertimbangan bebas anda sendiri mengenai interaksi anda dengan laman web pihak ketiga ini.

4.3. Pautan dari laman web pihak ketiga luaran. Anda mesti mendapatkan kebenaran daripada Lazada sebelum menghubungkan ke, atau membingkaikan, Laman Web ini atau mana-mana Kandungan Lazada, atau terlibat dalam aktiviti yang serupa. Lazada berhak untuk mengenakan syarat apabila membenarkan sebarang pautan hiper ke, atau pembingkaian Laman Web ini dan/atau mana-mana Kandungan Lazada. Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Lazada secara bertulis, dalam apa jua keadaan, Lazada tidak boleh dianggap berkaitan atau bergabung dalam apa jua cara dengan apa-apa tanda dagangan atau perkhidmatan, logo, lambang atau peranti lain yang digunakan atau muncul di laman web yang memaut ke Laman Web ini dan/atau mana-mana Kandungan Lazada. Lazada berhak untuk melumpuhkan atau menyekat mana-mana pautan atau bingkai yang tidak dibenarkan dan menafikan sebarang tanggungjawab untuk kandungan yang terdapat di mana-mana laman web lain yang dicapai melalui pautan ke atau dari Laman Web ini dan / atau mana-mana Kandungan Lazada.

4.4. Kandungan Pihak Ketiga. Sesetengah kandungan yang dipaparkan di Laman Web ini (termasuk Kandungan Dijana Pengguna) disediakan atau disiarkan oleh pihak ketiga ("Kandungan Pihak Ketiga"). Lazada bukan pengarang Kandungan Pihak Ketiga, sama ada disumbangkan oleh pengguna tanpa nama atau penyedia kandungan dan Pengguna yang boleh dikenal pasti. Mana-mana Kandungan Pihak Ketiga adalah tanggungjawab pihak yang menyediakan kandungan tersebut. Lazada tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan, integriti, tatasusila, kesesuaian untuk tujuan tertentu, kebolehdagangan, bukan pelanggaran, kesahihan atau kebenaran mana-mana Kandungan Pihak Ketiga, dan tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Pengguna berhubung dengan pergantungannya terhadap Kandungan Pihak Ketiga tersebut.

5. Pengubahsuaian

5.1. Hak untuk membuat pengubahsuaian. Lazada berhak untuk meminda, mengubah suai atau mengubah Terma Penggunaan ini, Laman Web dan/atau Perkhidmatan mengikut budi bicara mutlak kami tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Pengguna, dan pindaan tersebut akan berkuat kuasa sebaik sahaja dimasukkan atau diterbitkan pindaan tersebut di Laman Web. Lazada akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberi pengguna notis yang munasabah tentang sebarang perubahan penting pada Terma Penggunaan ini. Walau bagaimanapun, pengguna bertanggungjawab untuk dikemas kini mengenai perubahan pada Terma Penggunaan ini. Sila baca Terma Penggunaan ini dengan teliti setiap kali anda mengakses dan/atau menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan kerana akses atau penggunaan sedemikian akan membentuk persetujuan anda kepada Terma Penggunaan dan sebarang pindaan kepadanya.

6. Had Liabiliti

6.1. Semua data dan / atau maklumat yang terkandung dalam Laman Web dan / atau Perkhidmatan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Laman Web dan semua data dan / atau maklumat yang terkandung di dalamnya dan / atau Perkhidmatan disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang jaminan, tuntutan atau perwakilan yang dibuat oleh Lazada dalam apa jua bentuk sama ada dinyatakan, tersirat atau berkanun berkenaan dengan Laman Web dan / atau Perkhidmatan, termasuk, tanpa batasan, jaminan tidak melanggar hak pihak ketiga, tajuk, kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan atau keberkesanan tertentu atau hasil penggunaan Perkhidmatan, Laman Web atau sebarang kandungan yang disediakan di dalamnya (termasuk tanpa had hasil daripada sebarang bahan promosi yang dinyatakan di dalamnya). Akses dan penggunaan Laman Web oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Anda akan bersenam dan bergantung semata-mata pada kemahiran dan pertimbangan anda sendiri dalam penggunaan Laman Web oleh anda. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa penggunaan Laman Web oleh anda mematuhi semua keperluan undang-undang yang berkenaan.

6.2. Walaupun kami berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat, mungkin terdapat maklumat di Laman Web atau sebaliknya yang disediakan oleh kami atau bagi pihak kami atau oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan teknikal atau tipografi, ketidaktepatan, atau ketinggalan. Bahan tersebut mungkin tidak tepat atau menjadi tidak tepat akibat daripada perkembangan yang berlaku selepas tarikh masing-masing. Lazada tidak diwajibkan untuk mengesahkan atau mengekalkan mata wang maklumat tersebut.

6.3. Lazada berusaha untuk mengekalkan Perkhidmatan dan operasinya, tetapi tidak dan tidak boleh, bertanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang mungkin wujud dalam Perkhidmatan atau operasinya. Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas dan setakat yang dibenarkan menurut Undang-undang yang Berkuat Kuasa, Lazada tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan, nyata atau tersirat:

(a) atas penggunaan atau hasil penggunaan bahan-bahan dalam Perkhidmatan dari segi ketepatan, ketepatan, integriti, kebolehpercayaan atau sebaliknya;

(b) mengenai kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik dan pelanggaran mana-mana Perkhidmatan, Kandungan Lazada atau Kandungan Pihak Ketiga;

(c) bahawa pengendalian Perkhidmatan akan memenuhi keperluan Pengguna;

(d) bahawa akses kepada Perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, bebas daripada virus, cecacing, kuda trojan, kod berniat jahat, mengganggu atau merosakkan, komponen berbahaya atau bebas daripada kecacatan atau kesilapan;

(e) bahawa mesej yang dihantar melalui internet akan bebas daripada pemintasan, rasuah atau kehilangan; Atau

(f) bahawa apa-apa kecacatan akan diperbetulkan.

6.4. Dalam apa jua keadaan, Lazada, sekutunya dan semua pegawai, pekerja, pengarah, ejen, kontraktor dan pemegang serah hak masing-masing dipertanggungjawabkan kepada anda untuk apa-apa kerugian apa pun atau walau apa pun yang disebabkan (tanpa mengira bentuk tindakan) yang timbul secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan:

(a) apa-apa akses, penggunaan dan / atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kelewatan atau kegagalan atau gangguan kandungan atau Perkhidmatan yang disampaikan melalui Laman Web;

(b) pergantungan kepada apa-apa data atau maklumat yang disediakan melalui Laman Web dan/atau melalui Perkhidmatan. Anda tidak boleh bertindak ke atas data atau maklumat tersebut tanpa terlebih dahulu mengesahkan kandungannya secara bebas;

(c) apa-apa kegagalan sistem, pelayan atau sambungan, kesilapan, peninggalan, gangguan, kelewatan penghantaran, virus komputer, cacing, kuda trojan, atau kod lain yang berniat jahat, merosakkan atau merosakkan, komponen berbahaya, program ejen atau makro;

(d) apa-apa penggunaan atau akses kepada mana-mana laman web atau halaman web lain yang dipautkan ke Laman Web, walaupun kami atau pegawai atau ejen atau pekerja kami mungkin telah dinasihatkan, atau sebaliknya mungkin telah menjangkakan, kemungkinan yang sama; Dan

(e) penjalanan mana-mana aktiviti Pengguna di Laman Web. Oleh itu, Lazada tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana orang yang berkaitan dengan apa-apa kerosakan yang dialami oleh mana-mana orang akibat daripada kelakuan Pengguna tersebut.

6.5. Tiada seorang pun daripada Lazada, sekutunya dan semua pegawai, pekerja, pengarah, ejen, kontraktor dan pemegang serah hak masing-masing akan bertanggungjawab ke atas sebarang ganti rugi khas, langsung, tidak langsung, punitif, sampingan atau berbangkit atau apa-apa ganti rugi (termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi bagi kehilangan keuntungan atau simpanan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat), sama ada dalam kontrak, kecuaian, tort atau sebaliknya atau apa-apa kerosakan lain yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan.

6.6. Dalam bidang kuasa yang tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan jenis liabiliti tertentu, liabiliti Lazada akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

7. Ganti rugi

7.1. Anda bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin kami alami akibat pelanggaran terma dan syarat ini. Anda juga bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan kami dan syarikat / sekutu, pegawai, pengarah, pekerja dan ejen kami yang berkaitan, dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, liabiliti, dan kos (termasuk yuran undang-undang yang munasabah) yang timbul daripada penggunaan dan akses anda ke Laman Web dan / atau Perkhidmatan atau dari pelanggaran terma dan syarat ini. Kami juga boleh mengawal apa-apa perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda dan anda mesti bekerjasama dengan kami dalam menyediakan apa-apa pembelaan dan menanggung rugi kami untuk apa-apa yuran undang-undang yang munasabah yang mungkin kami tanggung.

8. Harta Intelek

8.1. Hak Harta Intelek Lazada. Lazada adalah pemilik tunggal atau pemegang lesen yang sah bagi semua hak ke atas Laman Web (termasuk semua Kandungan Lazada). Laman Web dan Kandungan Lazada adalah aset yang dilindungi oleh hak cipta di seluruh dunia dan undang-undang lain. Semua hak milik, pemilikan dan hak harta intelek dalam Laman Web dan Kandungan Lazada hendaklah kekal dengan Lazada, sekutu atau pemberi lesen Kandungan Lazada, mengikut mana-mana yang berkenaan. Semua hak yang tidak dituntut sebaliknya di bawah Terma Penggunaan ini atau oleh Lazada adalah dengan ini dikhaskan. Kecuali dengan kebenaran bertulis kami atau seperti yang dibenarkan dengan jelas dalam Terma Penggunaan ini, anda tidak dibenarkan untuk menghasilkan semula, menghantar atau mengedarkan dalam apa jua cara apa-apa komponen Laman Web itu sendiri atau membuat karya terbitan berkenaan dengannya, kerana Laman Web berhak cipta di bawah Undang-undang Terpakai.

8.2. Tanda Dagangan, Tanda Perkhidmatan, Nama Dagangan dan Logo. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan dan logo yang digunakan di Laman Web ini didaftarkan dan tanda tidak berdaftar kami atau pihak ketiga yang lain. Sebagai contoh, "LAZADA", "LAZMALL", "LAZ" dan ikon dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan atau tanda perkhidmatan Lazada dalam pelbagai bidang kuasa. Tanda dagangan atau tanda perkhidmatan tersebut dilindungi di bawah undang-undang hak cipta, tanda dagangan dan hak proprietari lain yang berkenaan, dan sebarang penyalinan, pengubahsuaian, penggunaan atau penerbitan tanda ini yang tidak dibenarkan dilarang sama sekali (kecuali seperti yang tertanam dalam Kandungan Lazada di bawah Penggunaan yang Dibenarkan dan dalam apa jua keadaan, pengubahsuaian tanda dagangan atau tanda perkhidmatan tersebut adalah dilarang sama sekali). Tiada apa-apa di Laman Web dan Terma Penggunaan ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara implikasi, estopel atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan (termasuk sebagai meta tag atau sebagai pautan "panas" ke mana-mana laman web lain) apa-apa tanda dagangan yang dipaparkan pada Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis Lazada atau pemilik tanda dagangan yang berkenaan.

8.3. Lesen Terhad Pengguna. Sebagai Pengguna Laman Web ini, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan (termasuk Kandungan Lazada) untuk tujuan peribadi anda sendiri (bukan komersial) atau tujuan dalaman ("Penggunaan yang Dibenarkan") selaras dengan Terma Penggunaan ini. Semua hak tersurat atau tersirat kepada Perkhidmatan yang tidak diberikan secara khusus di sini adalah secara nyata dikhaskan kepada Lazada. Hak Pengguna untuk Penggunaan yang Dibenarkan akan ditamatkan secara automatik jika Pengguna melanggar Terma Penggunaan. Di samping itu, Lazada boleh menamatkan lesen yang diberikan dalam Klausa 8.3 ini terhadap mana-mana Pengguna (sama ada sebahagian atau keseluruhannya) pada bila-bila masa atas apa jua sebab.

8.4. Kandungan Dijana Pengguna. Anda mewakili dan menjamin bahawa semua Kandungan Dijana Pengguna yang anda muat naik di Laman Web tidak mengandungi bahan berhak cipta pihak ketiga, atau bahan yang tertakluk kepada harta intelektual pihak ketiga yang lain atau hak proprietari lain, melainkan anda mempunyai kebenaran daripada pemilik sah bahan tersebut atau anda berhak di sisi undang-undang untuk menyiarkan bahan tersebut dan memberikan kepada kami semua hak lesen yang diberikan dalam Terma Penggunaan ini. Anda selanjutnya bersetuju bahawa Lazada mempunyai hak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa mana-mana Kandungan Dijana Pengguna yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda di Laman Web merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak privasi mereka. Antara Lazada dan anda, anda mengekalkan semua hak pemilikan anda dalam Kandungan Dijana Pengguna anda. Walau bagaimanapun, dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda dengan ini memberikan kepada Lazada dan sekutunya, lesen di seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti, boleh disublesenkan dan boleh dipindah milik untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedar, menyediakan kerja terbitan, paparan, dan/atau melaksanakan Kandungan Dijana Pengguna berhubung dengan Perkhidmatan dan perniagaan kami (dan sekutu kami), termasuk tanpa had untuk mempromosikan dan mengagihkan semula sebahagian atau semua Perkhidmatan (dan kerja terbitannya) dalam mana-mana format media dan melalui mana-mana saluran media. Anda dengan ini mengetepikan dan bersetuju untuk mengetepikan semua dan apa-apa hak dan tuntutan untuk apa-apa pertimbangan, yuran, royalti, caj dan/atau bayaran lain berhubung dengan penggunaan, pendedahan, penggunaan dan/atau pengubahsuaian mana-mana atau semua Kandungan Dijana Pengguna anda. Anda juga memberi setiap Pengguna Perkhidmatan lesen bukan eksklusif untuk mengakses Kandungan Dijana Pengguna anda sama ada melalui Laman Web atau di mana-mana platform lain yang diselenggarakan oleh Kumpulan Lazada, dan untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedar, memaparkan dan melaksanakan Kandungan Dijana Pengguna seperti yang dibenarkan melalui fungsi platform yang berkaitan dan di bawah Terma Penggunaan ini. Lesen yang diberikan dalam Fasal 8.4 ini adalah tanpa syarat, kekal dan tidak boleh ditarik balik.

9. Perlindungan Data

9.1. Dasar Privasi. Untuk maklumat lanjut mengenai cara Lazada menggunakan dan melindungi Data Peribadi anda yang mungkin anda sediakan dalam penggunaan Perkhidmatan, sila baca Dasar Privasi Lazada (boleh didapati di sini). Akses dan / atau penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan ini tertakluk kepada Dasar Privasi Lazada (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa), yang dimasukkan ke dalam Terma Penggunaan ini dengan rujukan.

9.2. Tanpa mengehadkan keluasan Klausa 9.1 di atas, dengan memberikan maklumat hubungan dan/atau Data Peribadi anda berhubung dengan akses atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda (iaitu melalui penyerahan mana-mana borang dalam talian yang terdapat di Laman Web ini atau apabila anda menghubungi kami), anda bersetuju dengan Lazada dan sekutunya pengumpulan, penggunaan, pendedahan atau pemprosesan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda berhubung dengan permintaan anda, walau apa pun pendaftaran nombor telefon anda di Pendaftaran Jangan Panggil Singapura (DNC) (atau pendaftaran lain yang serupa di negara di mana anda berada), dan mengakui dan bersetuju bahawa data peribadi anda akan diproses mengikut Dasar Privasi.

10. Penamatan

10.1. Mengikut budi bicara mutlak kami, kami boleh berkuat kuasa serta-merta apabila memberi anda notis, menamatkan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan anda. Kami boleh menyekat akses ke Laman Web dan/atau Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) atas apa jua sebab, termasuk pelanggaran mana-mana Terma Penggunaan ini atau di mana jika kami percaya bahawa anda telah melanggar atau bertindak tidak konsisten dengan mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan di sini, atau jika pada pendapat kami atau pendapat mana-mana pihak berkuasa kawal selia, adalah tidak sesuai untuk terus menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Laman Web.

11. Transaksi Elektronik yang dibuat melalui Laman Web

11.1. Melawat Laman Web, menghantar e-mel kepada kami, dan melengkapkan borang dalam talian melalui Laman Web merupakan komunikasi elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik, dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik, melalui e-mel dan di Laman Web, memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut secara bertulis. ANDA DENGAN INI BERSETUJU DENGAN PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK, KONTRAK, PESANAN, DAN REKOD LAIN, DAN UNTUK PENGHANTARAN ELEKTRONIK NOTIS, DASAR, DAN REKOD TRANSAKSI YANG DIMULAKAN ATAU DISELESAIKAN OLEH KAMI ATAU MELALUI LAMAN WEB. Setakat yang dibenarkan di bawah Undang-undang Berkenaan, anda dengan ini mengetepikan sebarang hak atau keperluan di bawah Undang-undang Berkaitan yang memerlukan tandatangan atau penghantaran asal atau penyimpanan rekod bukan elektronik.

12. Umum

12.1. Notis.

(a) Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Terma Penggunaan ini, semua notis atau tuntutan kepada atau atas Lazada hendaklah berkuat kuasa jika secara bertulis dan hendaklah dibuat dengan sewajarnya apabila dihantar kepada Lazada di: 51 Bras Basah Road #01-21 Singapore 189554 melalui pos berdaftar. Walau apa pun yang disebutkan di atas, kami mungkin dari semasa ke semasa menetapkan cara lain yang boleh diterima untuk menerima notis (termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat e-mel, SMS, atau bentuk komunikasi elektronik lain) dan masa atau peristiwa yang mana notis tersebut akan dianggap diberikan.

(b) Semua notis atau tuntutan kepada atau ke atas Pengguna hendaklah berkuat kuasa jika dihantar melalui e-mel ke alamat e-mel terakhir yang diketahui yang disediakan oleh Pengguna kepada Lazada, atau dengan menyiarkan notis atau permintaan tersebut di kawasan Laman Web yang boleh diakses secara terbuka tanpa bayaran. Notis kepada Pengguna akan dianggap diterima oleh Pengguna tersebut jika dan apabila: (a) Lazada dapat menunjukkan bahawa komunikasi telah dihantar kepada Pengguna tersebut, atau (b) dengan serta-merta apabila Lazada menyiarkan notis tersebut di kawasan Laman Web yang boleh diakses secara terbuka tanpa bayaran.

12.2. Keseluruhan Perjanjian. Terma Penggunaan, Dasar Privasi dan, jika berkenaan, perjanjian bertulis berasingan yang dimeterai antara Lazada dan/atau ahli lain yang dikenal pasti oleh Kumpulan Lazada merupakan keseluruhan perjanjian antara Pengguna dan Lazada berkenaan dengan dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web, menggantikan sebarang perjanjian bertulis atau lisan terlebih dahulu berhubung dengan perkara yang sama di sini.

12.3. Mengikat dan Konklusif. Anda mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa rekod (termasuk rekod mana-mana perbualan telefon yang berkaitan dengan Perkhidmatan, jika ada) yang diselenggarakan oleh kami, sekutu kami atau penyedia perkhidmatan kami yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan akan mengikat dan muktamad ke atas anda untuk semua tujuan sekalipun dan akan menjadi bukti muktamad mengenai apa-apa maklumat dan / atau data yang dihantar antara kami dan anda. Anda dengan ini bersetuju bahawa semua rekod tersebut boleh diterima dalam bukti dan bahawa anda tidak boleh mencabar atau mempertikaikan kebolehterimaan, kebolehpercayaan, ketepatan atau kesahihan rekod tersebut hanya atas dasar bahawa rekod tersebut adalah dalam bentuk elektronik atau output sistem komputer, dan anda dengan ini mengetepikan mana-mana hak anda, jika ada, untuk membantah.

12.4. Kebolehtelitian. Jika pada bila-bila masa mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini adalah atau akan menjadi menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa jua keadaan, kesahan, dan kebolehkuatkuasaan peruntukan Terma Penggunaan ini yang selebihnya tidak akan terjejas atau terjejas dengan itu, dan akan terus berkuat kuasa seolah-olah peruntukan yang menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan telah terputus daripada Terma Penggunaan ini.

12.5. Tiada Penepian. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan ini tidak akan menjadi penepian terma-terma ini, dan kegagalan tersebut tidak akan menjejaskan hak kemudian untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan ini. Kami masih berhak untuk menggunakan hak dan remedi kami dalam mana-mana keadaan lain di mana anda melanggar Terma Penggunaan ini.

12.6. Hak dan Pemulihan Kumulatif. Melainkan jika diperuntukkan selainnya di bawah Terma Penggunaan ini, peruntukan Terma Penggunaan ini dan hak dan remedi kami di bawah Terma Penggunaan ini adalah terkumpul dan tanpa prasangka dan sebagai tambahan kepada apa-apa hak atau remedi yang mungkin kami miliki dalam undang-undang atau ekuiti, dan tiada pelaksanaan oleh kami terhadap mana-mana satu hak atau remedi di bawah Terma Penggunaan ini, atau di sisi undang-undang atau ekuiti, hendaklah (kecuali setakat mana, jika ada, yang dinyatakan dengan jelas dalam Terma Penggunaan ini atau di sisi undang-undang atau ekuiti) beroperasi untuk menghalang atau menghalang pelaksanaan kami terhadap apa-apa hak atau remedi lain yang sedemikian di sisi undang-undang atau ekuiti.

12.7. Kontraktor bebas. Lazada dan Pengguna adalah kontraktor bebas, dan tiada agensi, perkongsian, usaha sama, hubungan pekerja-majikan atau francais-francaisi dimaksudkan atau dicipta oleh Terma Penggunaan ini.

12.8. Tugasan. Lazada mempunyai hak untuk menetapkan Terma Penggunaan ini kepada mana-mana orang atau entiti (termasuk mana-mana sekutu Lazada). Pengguna tidak boleh menyerahkan, secara keseluruhan atau sebahagian, Terma Penggunaan ini kepada mana-mana orang atau entiti.

12.9. Subkontrak dan Delegasi. Lazada berhak untuk mewakilkan atau subkontrak pelaksanaan mana-mana fungsi kami berkaitan dengan Laman Web dan/atau Perkhidmatan dan berhak untuk menggunakan mana-mana pembekal perkhidmatan, subkontraktor dan/atau ejen mengikut terma yang kami anggap sesuai.

12.10. Hubungi Kami. Untuk menyelesaikan aduan mengenai Laman Web atau untuk menerima maklumat lanjut mengenai penggunaan Perkhidmatan, sila hubungi kami melalui e-mel [email protected].

13. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

13.1. Penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan dan Terma Penggunaan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura.

13.2. Apa-apa pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penamatan atau ketidaksahannya akan diselesaikan melalui timbang tara mengikut Peraturan Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (SIAC). Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada penimbang tara tunggal, yang akan dilantik oleh Pengerusi SIAC. Tempat timbang tara ialah Singapura. Apa-apa award oleh tribunal timbang tara adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak.

14. Pelbagai
14.1. Jika anda pengguna yang berpangkalan di Indonesia, versi bahasa Indonesia bagi Terma Penggunaan ini boleh diakses di sini. Sekiranya terdapat ketidakselarasan antara versi bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggeris Terma Penggunaan ini, pihak-pihak bersetuju bahawa versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai dan versi bahasa Indonesia akan dianggap dipinda untuk mematuhi versi Bahasa Inggeris dan menjadikan versi bahasa Indonesia selaras dengan versi Bahasa Inggeris.

Jadual 1

Definisi

"Undang-undang Terpakai" bermaksud semua undang-undang, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan, panduan kawal selia, keperluan pengawalseliaan dan apa-apa bentuk undang-undang sekunder, resolusi, dasar, garis panduan, konsesi atau undang-undang kes bidang kuasa yang berkaitan (termasuk Singapura) dari semasa ke semasa yang mempunyai kuat kuasa undang-undang dan berkaitan dengan peruntukan, penerimaan dan/atau penggunaan Perkhidmatan.

"Lazada", "kami", "kita" dan "kita" mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Fasal 1.2.

"Kandungan Lazada" bermaksud semua maklumat, kandungan, berita, laporan, program, teks, imej, klip video atau audio, direktori, fail, pangkalan data atau bahan lain yang terdapat di atau melalui Laman Web ("Kandungan Lazada"), tetapi tidak termasuk Kandungan Pihak Ketiga.

"Penggunaan Yang Dibenarkan" mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Fasal 8.3.

"Data Peribadi" mempunyai makna yang diberikan kepadanya dalam Dasar Privasi.

"Dasar Privasi" adalah Dasar Privasi Kumpulan Lazada yang boleh didapati di https://www.lazada.sg/privacy-policy/.

"Bahan Terlarang" bermaksud sebarang kandungan yang:

(a) melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan, atau mana-mana garis panduan atau instrumen lain yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kod Amalan Internet yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Infokom Media (IMDA);

(b) menyinggung perasaan, seperti kandungan fitnah, kandungan yang melibatkan keganasan, kekejaman, kebogelan, seks, penyimpangan seksual, pornografi, kemerosotan seksual, permintaan pelacuran, bahasa yang menyinggung perasaan, rujukan kasar atau ucapan kebencian; atau kandungan yang tidak senonoh, lucah, palsu atau menyinggung perasaan, tidak kira sama ada terdapat niat jahat atau niat untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengancam atau mengganggu mana-mana orang;

(c) tidak sesuai untuk pengguna berumur 18 tahun ke bawah;

(d) menggalakkan keganasan atau aktiviti berkaitan keganasan;

(e) melibatkan rujukan kepada kecacatan fizikal, mental atau deria;

(f) menggalakkan orang ramai untuk melibatkan diri atau menggalakkan perbuatan yang menyalahi undang-undang, keganasan, menjual atau memakan narkotik, psikotropik atau bahan ketagihan lain;

(g) bersifat radang, subversif atau menghasut, seperti kandungan yang menghasut atau menggalakkan konflik terhadap negara atau mana-mana negeri, perlembagaan, kerajaan atau undang-undangnya; atau menghasut atau menggalakkan konflik antara kumpulan, etnik, kaum, agama atau jantina, atau merendahkan kepercayaan agama atau budaya;

(h) melibatkan perjudian, seperti permainan, loteri, lumba kuda, pertaruhan sukan, astrologi, geomansi, bacaan tapak tangan atau apa-apa jenis peranti nasib;

(i) melibatkan kanak-kanak bawah umur tanpa kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga sah kanak-kanak itu;

(j) berkaitan dengan atau mempromosikan kandungan yang dilarang atau dilarang di bawah mana-mana undang-undang.

(k) melanggar hak harta intelek atau menyebabkan kekeliruan mengenai hubungan dengan organisasi atau individu lain;

(l) melibatkan penyamaran organisasi atau individu tanpa kebenaran bertulis organisasi atau individu itu;

(m) yang melanggar undang-undang perlindungan data dan undang-undang harta intelek;

(n) mengelirukan, palsu atau menipu;

(o) kandungan yang dilarang seperti yang dinyatakan dalam Fasal 3 (atau di mana-mana dalam Terma Penggunaan ini); Atau

(p) disifatkan oleh Lazada mengikut budi bicara mutlaknya, tidak sesuai untuk berada di Laman Web.

"Perkhidmatan" bermaksud Laman Web dan semua kandungan, aplikasi, perisian, fungsi dan perkhidmatan yang disediakan melalui Laman Web.

"Terma Penggunaan" bermakna terma penggunaan Perkhidmatan ini, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.  

"Kandungan Pihak Ketiga" mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Fasal 4.4.