เรื่องราวความสําเร็จของผู้ขาย

เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ "วิธีการขายของเรา" ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณและเนื้อหาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ฟังก์ชันและบริการทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "บริการ") ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ยกเว้นในขอบเขตที่บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก

โปรดอ่านข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดทุกครั้งที่คุณเข้าถึงและ/หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ เนื่องจากการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าวจะถือเป็นข้อตกลงของคุณต่อข้อกําหนดการใช้งานและการแก้ไขใดๆ

1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

1.1. บริการมีให้สําหรับการใช้งานของคุณเฉพาะบนเงื่อนไขที่คุณยอมรับข้อกําหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างรวมถึงการแก้ไขหรือแก้ไขใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อ 5 หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้บริการ

1.2. เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดําเนินการโดย Lazada South East Asia Pte Ltd ("Lazada" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา" หรือ "พวกเรา") และ Lazada หรือสมาชิกอื่นที่ระบุตัวบุคคลของ Lazada Group อาจเสนอบริการ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของคุณ

1.3. ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ทําขึ้นระหว่างผู้ใช้และ Lazada และไม่มีข้อกําหนดใด ๆ ในที่นี้ที่จะมีผลบังคับใช้โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) (บทที่ 53B) หรืออื่น ๆ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาในที่นี้ยกเว้นว่าสมาชิกแต่ละคนของ Lazada Group จะถือว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ในขอบเขตเดียวกับที่ว่านี้ เป็นคู่สัญญาในที่นี้ และจะมีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกําหนดในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่บุคคลที่สามมีอยู่หรือมีอยู่นอกเหนือจากข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้

1.4. อํานาจ ความสามารถ และอํานาจหน้าที่:

(ก) หากคุณเป็นบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ: คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรืออายุตามสัญญาขั้นต่ําตามกฎหมายในประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือจากที่คุณใช้เว็บไซต์หรือบริการแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า และ (2) ท่านมีจิตใจแข็งแรงและมีความสามารถทางจิตเพียงพอ

(ข) หากคุณเป็นนิติบุคคล: คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณมีอํานาจเต็มความสามารถและอํานาจในการเข้าร่วมดําเนินการและปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกําหนดการใช้งาน (ii) ข้อกําหนดการใช้งานดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของคุณหรือเอกสารประกอบใด ๆ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานมีผลผูกพันและบังคับใช้กับคุณ และ

(ค) หากคุณกําลังเข้าถึงหรือใช้บริการสําหรับและในนามของนิติบุคคล (เช่น นายจ้างของคุณ): คุณรับประกันและรับรองว่า (i) คุณมีอํานาจ ความสามารถ และอํานาจเต็มที่ในการผูกมัดนิติบุคคลนั้นกับข้อกําหนดการใช้งาน (ii) โดยการยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้คุณกําลังดําเนินการดังกล่าวในนามของนิติบุคคลนั้นและการอ้างอิงถึง "คุณ" และการแสดงออกที่คล้ายกันทั้งหมดในข้อกําหนดเหล่านี้จะหมายถึงคุณและนิติบุคคลนั้น

2. คําจํากัดความและการตีความ

2.1. เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นคําจํากัดความและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการตีความที่กําหนดไว้ในตารางที่ 1 จะมีผลบังคับใช้กับข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้

3. การเข้าถึงและการใช้บริการ

3.1. ในการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงแต่ไม่จํากัดเพียง:

(ก) ไม่ใช้บริการโดยละเมิดข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

(ข) ไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือระบุหรือบิดเบือนตัวตนของคุณและ / หรือความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

(ค) ไม่ใช้บริการอื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นผู้ใช้จะต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

(d) ไม่โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเนื้อหาต้องห้ามใดๆ ผ่านบริการ

(จ) ไม่ดําเนินการเรียกค้นเนื้อหาของ Lazada หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ จากเว็บไซต์นี้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวมฐานข้อมูลหรือไดเรกทอรีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ไม่ว่าจะผ่านหุ่นยนต์แมงมุมอุปกรณ์อัตโนมัติหรือกระบวนการด้วยตนเอง) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Lazada

(f) ไม่คัดลอก ทําซ้ํา ดาวน์โหลด ส่ง หรือแจกจ่ายเนื้อหาของ Lazada หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายซ้ํา แจกจ่ายซ้ํา หรือเผยแพร่เนื้อหาของ Lazada หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวซ้ํา หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวหรือใช้ในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ Lazada ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออย่างอื่น

(ช) ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านบริการ จะไม่ใช้บริการโดยละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

(ซ) ไม่ส่งจดหมายจํานวนมาก (ผ่านทางอีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที ข้อความ (SMS, MMS) การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด จดหมายทางกายภาพ หรืออื่นๆ) หรือส่งการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ไปยังผู้ใช้หรือบุคคลอื่นผ่านข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการของคุณ

(i) ไม่เปรียบเทียบ ทําซ้ํา แก้ไข ทําวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่ายซ้ํา หรือให้สิทธิ์ช่วงบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Lazada หรือเจ้าของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในกรณีของเนื้อหาของบุคคลที่สาม

(ญ) ไม่รับหรือพยายามเข้าถึงบริการหรือบางส่วนของบริการที่ถูกจํากัดไม่ให้เข้าถึงทั่วไป หรือแทรกแซง แก้ไข หรือขัดขวางโปรแกรม ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ ระบบ หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต

(ฎ) ไม่แทรกแซงการใช้งานและความเพลิดเพลินในบริการของบุคคลใด

(l) ไม่ใช้ อัปโหลด หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีหรือที่คุณมีเหตุผลอันควรสงสัยว่ามี ไวรัส ส่วนประกอบที่สร้างความเสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทําให้เสีย เสียหาย เสียหาย หรือรบกวนบริการ หรือการทํางานของโปรแกรม ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ ระบบ หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ

(m) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์ส่งหรือทําให้ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นถูกต้องและตกลงที่จะรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสําหรับข้อมูลและข้อมูลดังกล่าว และ

(n) เพื่อเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลาและตกลงที่จะดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยสุจริตและสอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อมาตรฐานอินเทอร์เน็ตที่บังคับใช้ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

3.2. คุณตกลงที่จะแจ้งให้ลาซาด้าทราบทันทีตามข้อ 12.1 หากคุณสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ และตกลงที่จะร่วมมือกับลาซาด้าในการสืบสวนใดๆ และใช้มาตรการป้องกันใดๆ ตามที่เรากําหนด

3.3. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จําเป็นต้อง

(ก) ตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์และ/หรือผ่านบริการ เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการละเมิดข้อกําหนดการใช้งานที่มีอยู่ในที่นี้และอาจดําเนินการใด ๆ ตามที่เราเห็นสมควร (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการลบเนื้อหาใด ๆ ที่เราพบว่าละเมิดข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรือน่ารังเกียจตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว)

(ข) ป้องกันหรือจํากัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ในกรณีที่เราเห็นว่าการใช้งานใดๆ เป็นการฝ่าฝืนข้อกําหนดการใช้งานและ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้

(ค) รายงานกิจกรรมใด ๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ต่อหน่วยงานที่เหมาะสมและเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ

(d) เพื่อขอข้อมูลและข้อมูลใด ๆ จากคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ / หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาและใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อนี้หากคุณปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลและ / หรือข้อมูลดังกล่าวหรือหากคุณให้หรือหากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณให้ไม่ถูกต้อง ข้อมูลและ/หรือข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง

3.4. ข้อกําหนดเพิ่มเติม นอกเหนือจากข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้อาจมีการใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเฉพาะด้านของคุณ (ไม่ว่าจะเสนอโดยเราหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ) ซึ่งจะระบุไว้ในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและ / หรือประกาศแยกต่างหาก การเข้าถึงหรือการใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลังจากการแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

3.5. การเข้าถึงบริการ การเข้าถึงและการดําเนินงานของบริการอาจอาศัยเทคโนโลยีและบริการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราไม่รับประกันการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องหรือการดําเนินการอย่างต่อเนื่องของบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปิดบริการชั่วคราว (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) เพื่อการบํารุงรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่เราต้องการตามและเมื่อจําเป็น

4. เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

4.1. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น บางพื้นที่ของเว็บไซต์อาจอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหา ("เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น" หรือ "UGC") ซึ่งผู้ใช้รายอื่นเปิดเผยต่อสาธารณะ บริการนี้ (ถ้ามี) ให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้และลาซาด้าอาจยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการโพสต์เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ดังกล่าวคุณยอมรับว่าลาซาด้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบแก้ไขหรือลดทอนการโพสต์ใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือคําขอของรัฐบาลตามดุลยพินิจของ Lazada แต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดที่อัปโหลดโดยคุณและเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเองตามที่เป็นอยู่ แม้ว่าเราจะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทหยาบคายลามกอนาจารไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมในการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือน่ารังเกียจสําหรับเรา แต่เพียงผู้เดียวและเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เราเห็นว่าจําเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และ / หรือคําขอของรัฐบาลใด ๆ ศาลหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีสิทธิตามกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการแบนผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างถาวร

4.2. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม ลาซาด้าอาจอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นําเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านไฮเปอร์ลิงก์ (ในรูปแบบของลิงก์คํา แบนเนอร์ ช่องทาง หรืออื่นๆ) ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ลิงก์ของบุคคลที่สามเหล่านี้มีให้คุณเพื่อความสะดวก เมื่อคุณผ่านไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามคุณได้ออกจากเว็บไซต์แล้วและลาซาด้าไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงดังกล่าว ผู้ใช้ทุกคนควรอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขและ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ไม่ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าว, ไม่ได้ระบุ, โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย, การรับรอง, การอนุมัติ, คําแนะนําหรือความชอบใด ๆ โดยลาซาด้าของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือผู้ใดสําหรับเว็บไซต์ดังกล่าว หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินตรวจสอบและตัดสินใจอย่างอิสระของคุณเองเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้

4.3. ลิงก์จากเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม คุณต้องได้รับอนุญาตจาก Lazada ก่อนที่จะมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ของ Lazada หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขเมื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์หรือการวางกรอบเว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาใด ๆ ของลาซาด้า ลาซาด้าจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าหรือบริการโลโก้เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้หรือปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้และ / หรือเนื้อหาใด ๆ ของลาซาด้า ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานหรือบล็อกลิงก์หรือเฟรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์อื่นใดที่เข้าถึงโดยลิงก์ไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาใดๆ ของลาซาด้า

4.4. เนื้อหาของบุคคลที่สาม เนื้อหาบางส่วนที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) ให้บริการหรือโพสต์โดยบุคคลที่สาม ("เนื้อหาของบุคคลที่สาม") Lazada ไม่ใช่ผู้เขียนเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ว่าจะสนับสนุนโดยผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อหรือผู้ให้บริการเนื้อหาและผู้ใช้ที่สามารถระบุตัวตนได้ เนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายที่จัดหาเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว ลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความเป็นเจ้าของ ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิด ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความจริงของเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ และจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว

5. การแก้ไข

5.1. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์และ / หรือบริการตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าและการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการรวมหรือเผยแพร่การแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ ลาซาด้าจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ผู้ใช้แจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆ ในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะต้องได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดทุกครั้งที่คุณเข้าถึงและ/หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ เนื่องจากการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าวจะถือเป็นข้อตกลงของคุณต่อข้อกําหนดการใช้งานและการแก้ไขใดๆ

6. ข้อจํากัดความรับผิด

6.1. ข้อมูลและ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เว็บไซต์และข้อมูลและ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการมีให้บนพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกัน การเรียกร้อง หรือการรับรองใดๆ จากลาซาด้าไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งที่แสดงออก โดยนัย หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับเว็บไซต์และ/หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ชื่อความสามารถในการขายคุณภาพที่น่าพอใจความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือประสิทธิภาพหรือผลของการใช้บริการเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้ไว้ในนั้น (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลลัพธ์ของสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ ที่กําหนดไว้ในนั้น) การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณจะใช้และพึ่งพาทักษะและวิจารณญาณของคุณเองในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

6.2. ในขณะที่เราพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์หรือที่เราให้ไว้หรือในนามของเราหรือโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้น เนื้อหาอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันเป็นผลมาจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ที่เกี่ยวข้อง Lazada ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรือรักษาสกุลเงินของข้อมูลดังกล่าว

6.3. ลาซาด้าพยายามรักษาบริการและการดําเนินงานของบริการ แต่ไม่ใช่และไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจมีอยู่ในบริการหรือการดําเนินงานของบริการ โดยไม่จํากัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ Lazada ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย:

(ก) เกี่ยวกับการใช้หรือผลลัพธ์ของการใช้วัสดุในบริการในแง่ของความถูกต้องความถูกต้องความสมบูรณ์ความน่าเชื่อถือหรืออื่น ๆ

(ข) เกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดบริการใดๆ เนื้อหาของ Lazada หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม

(ค) การดําเนินการของบริการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้

(d) การเข้าถึงบริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย ปราศจากไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน รหัสที่เป็นอันตราย ก่อกวน หรือเสียหาย ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย หรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด

(จ) ข้อความที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะปราศจากการสกัดกั้น คอร์รัปชั่น หรือสูญหาย หรือ

(f) ข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข

6.4. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลาซาด้า บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่รับผิดต่อคุณสําหรับความสูญเสียใด ๆ หรือแต่อย่างใดที่เกิดขึ้น (โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบของการกระทํา) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ:

(ก) การเข้าถึง การใช้ และ/หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความล่าช้าหรือความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของเนื้อหาหรือบริการที่ส่งผ่านเว็บไซต์

(ข) การพึ่งพาข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์และ / หรือผ่านบริการ คุณไม่ควรดําเนินการกับข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ตรวจสอบเนื้อหาโดยอิสระก่อน

(c) ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือความล้มเหลวในการเชื่อมต่อข้อผิดพลาดการละเว้นการหยุดชะงักความล่าช้าในการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์เวิร์มม้าโทรจันหรือรหัสที่เป็นอันตรายทําลายหรือเสียหายส่วนประกอบที่เป็นอันตรายโปรแกรมตัวแทนหรือมาโคร

(d) การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือพนักงานของเราอาจได้รับคําแนะนําหรืออาจคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของสิ่งเดียวกัน และ

(จ) การดําเนินกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ดังนั้น ลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใด ๆ ที่บุคคลใด ๆ ได้รับอันเป็นผลมาจากการกระทําของผู้ใช้ดังกล่าว

6.5. ลาซาด้า บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้ได้รับมอบหมายทั้งหมดของลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ทั้งทางตรง ทางอ้อม การลงโทษ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความเสียหายสําหรับการสูญเสียผลกําไรหรือเงินออม การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล) ไม่ว่าจะในสัญญา ความประมาทเลินเล่อ ละเมิดหรืออื่น ๆ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์และ / หรือบริการ

6.6. ในเขตอํานาจศาลที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดบางประเภท ความรับผิดของลาซาด้าจะจํากัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

7.1. คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เราอาจประสบอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและถือเราและ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง / บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานและตัวแทนจากและต่อการเรียกร้องความสูญเสียความรับผิดและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากการใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือบริการของคุณหรือจากการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้เรายังอาจเข้าควบคุมเรื่องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณและคุณต้องทํางานร่วมกับเราในการให้การป้องกันใด ๆ และชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราสําหรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลใด ๆ ที่เราอาจเกิดขึ้น

8. ทรัพย์สินทางปัญญา

8.1. Lazada สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลาซาด้าเป็นเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหาของลาซาด้าทั้งหมด) เว็บไซต์และเนื้อหาของ Lazada เป็นทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ทั่วโลกและกฎหมายอื่น ๆ กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และเนื้อหาของ Lazada จะยังคงอยู่กับ Lazada บริษัทในเครือหรือผู้อนุญาตเนื้อหา Lazada แล้วแต่กรณี ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้อ้างสิทธิ์เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรือโดย Lazada เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทําซ้ําส่งหรือแจกจ่ายส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์เองหรือสร้างงานลอกเลียนแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนื่องจากเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

8.2. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของเราหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น "LAZADA", "LAZMALL", "LAZ" และไอคอนและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ Lazada ในเขตอํานาจศาลต่างๆ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่บังคับใช้และการคัดลอกดัดแปลงใช้หรือเผยแพร่เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด (บันทึกตามที่ฝังอยู่ในเนื้อหาของ Lazada ภายใต้การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและในกรณีใด ๆ ห้ามแก้ไขเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยเด็ดขาด) ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์และข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการให้สิทธิ์หรือสิทธิ์ในการใช้งาน (รวมถึงเมตาแท็กหรือเป็นลิงก์ "ร้อนแรง" ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โดยนัย) เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Lazada หรือของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

8.3. สิทธิ์ใช้งานแบบจํากัดของผู้ใช้. ในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์นี้ คุณจะได้รับใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด ถ่ายโอนไม่ได้ เพิกถอนได้ และจํากัดการเข้าถึงและใช้บริการ (รวมถึงเนื้อหาของ Lazada) เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเอง (ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) หรือภายใน ("การใช้งานที่ได้รับอนุญาต") ตามข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทั้งหมดในบริการที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเฉพาะในที่นี้สงวนไว้อย่างชัดแจ้งสําหรับลาซาด้า สิทธิ์ในการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากผู้ใช้ละเมิดข้อกําหนดการใช้งาน นอกจากนี้ Lazada อาจยกเลิกใบอนุญาตที่ให้ไว้ในข้อ 8.3 นี้ต่อผู้ใช้ใด ๆ (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

8.4. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลดบนเว็บไซต์ไม่มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาโดยชอบธรรมหรือคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการโพสต์เนื้อหาและให้สิทธิ์ใบอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้แก่เรา ท่านตกลงเพิ่มเติมว่าลาซาด้ามีสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของท่านแก่บุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่ท่านโพสต์หรืออัปโหลดบนเว็บไซต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ระหว่าง Lazada กับคุณ คุณยังคงรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยการใช้บริการ คุณยินยอมให้ Lazada และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นใบอนุญาตทั่วโลกที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ให้สิทธิ์ช่วง และสามารถถ่ายโอนได้เพื่อใช้ ทําซ้ํา แจกจ่าย จัดเตรียมงานลอกเลียนแบบ แสดง และ/หรือดําเนินการเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการและธุรกิจของเรา (และบริษัทในเครือของเรา) รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการส่งเสริมและแจกจ่ายบริการบางส่วนหรือทั้งหมด (และงานลอกเลียนแบบ) ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านสื่อใดๆ ช่องทางสื่อ คุณสละสิทธิ์และตกลงที่จะสละสิทธิ์และการเรียกร้องทั้งหมดและใด ๆ สําหรับการพิจารณาค่าธรรมเนียมค่าลิขสิทธิ์ค่าใช้จ่ายและ / หรือการชําระเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้การเปิดเผยการยอมรับและ / หรือการแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ของคุณหรือบางส่วน นอกจากนี้ ท่านยังให้สิทธิการใช้งานแบบไม่ผูกขาดแก่ผู้ใช้บริการแต่ละรายในการเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของท่านไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือบนแพลตฟอร์มอื่นใดที่ดูแลโดยกลุ่มลาซาด้า และเพื่อใช้ ทําซ้ํา แจกจ่าย แสดง และดําเนินการเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นดังกล่าวตามที่ได้รับอนุญาตผ่านฟังก์ชันการทํางานของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องและภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ ใบอนุญาตที่ได้รับในข้อ 8.4 นี้ไม่มีเงื่อนไขถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้

9. การคุ้มครองข้อมูล

9.1. นโยบายความเป็นส่วนตัว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ลาซาด้าใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณอาจให้ไว้ในการใช้บริการ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Lazada (ดูที่นี่). การเข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์นี้และบริการของท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Lazada (ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ซึ่งรวมอยู่ในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิง

9.2. โดยไม่จํากัดเพียงลักษณะทั่วไปของข้อ 9.1 ข้างต้น โดยการให้ข้อมูลการติดต่อและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของท่าน (เช่น ผ่านการส่งแบบฟอร์มออนไลน์ใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือเมื่อท่านติดต่อเรา) ถือว่าท่านยินยอมให้ลาซาด้าและบริษัทในเครือเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับคําขอของท่าน โดยไม่คํานึงถึงการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณใน Singapore Do Not Call (DNC) Registry (หรือการลงทะเบียนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) และรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

10. การบอกเลิกสัญญา

10.1. ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวเราอาจมีผลทันทีเมื่อแจ้งให้คุณทราบยุติการใช้งานเว็บไซต์และ / หรือบริการของคุณ เราอาจห้ามการเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์) ด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงการละเมิดข้อกําหนดการใช้งานใด ๆ เหล่านี้หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดหรือกระทําการไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนดไว้ในที่นี้หรือหากในความเห็นของเราหรือความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ ไม่เหมาะที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่อไป

11. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สรุปผ่านเว็บไซต์

11.1. การเยี่ยมชมเว็บไซต์การส่งอีเมลถึงเราและการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ถือเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณยอมรับว่าข้อตกลงประกาศการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เรามอบให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลและบนเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณตกลงที่จะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สัญญาคําสั่งซื้อและบันทึกอื่น ๆ และเพื่อจัดส่งประกาศนโยบายและบันทึกการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มต้นหรือเสร็จสมบูรณ์โดยเราหรือผ่านทางเว็บไซต์ ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้คุณขอสละสิทธิ์หรือข้อกําหนดใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าวซึ่งต้องมีลายเซ็นต้นฉบับหรือการจัดส่งหรือการเก็บรักษาบันทึกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์

12. ทั่วไป

12.1. การบอกกล่าว

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้คําบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องทั้งหมดไปยังหรือเมื่อลาซาด้าจะมีผลบังคับใช้หากเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องดําเนินการอย่างถูกต้องเมื่อส่งไปยังลาซาด้าที่: 51 Bras Basah Road #01-21 Singapore 189554 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจกําหนดรูปแบบการรับการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่ยอมรับได้เป็นครั้งคราว (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงที่อยู่อีเมลอื่น ๆ SMS หรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่ถือว่าประกาศดังกล่าว

(ข) ประกาศหรือข้อเรียกร้องทั้งหมดไปยังหรือต่อผู้ใช้จะมีผลหากส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่ผู้ใช้ให้ไว้กับ Lazada หรือโดยการโพสต์ประกาศหรือความต้องการดังกล่าวในพื้นที่ของเว็บไซต์ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คําบอกกล่าวถึงผู้ใช้จะถือว่าผู้ใช้ดังกล่าวได้รับหากและเมื่อ: (ก) ลาซาด้าสามารถแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารถูกส่งไปยังผู้ใช้ดังกล่าวหรือ (ข) ทันทีที่ลาซาด้าโพสต์ประกาศดังกล่าวบนพื้นที่ของเว็บไซต์ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

12.2. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกําหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากที่ทําขึ้นระหว่าง Lazada และ/หรือสมาชิกอื่นที่ระบุตัวของ Lazada Group ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และ Lazada ในส่วนที่เกี่ยวกับและควบคุมการใช้บริการและเว็บไซต์ แทนที่ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดียวกันในที่นี้

12.3. มีผลผูกพันและข้อสรุป คุณรับทราบและยอมรับว่าบันทึกใด ๆ (รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ถ้ามี) ที่เก็บรักษาโดยเรา บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการจะมีผลผูกพันและสรุปผลกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดใด ๆ และจะเป็นหลักฐานสรุปของข้อมูลและ / หรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งระหว่างเรากับคุณ คุณตกลงในที่นี้ว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดได้รับการยอมรับในหลักฐานและคุณจะไม่ท้าทายหรือโต้แย้งการยอมรับความน่าเชื่อถือความถูกต้องหรือความถูกต้องของบันทึกดังกล่าวเพียงบนพื้นฐานที่ว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผลลัพธ์ของระบบคอมพิวเตอร์และคุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ของคุณ ถ้ามีเพื่อคัดค้าน

12.4. การเป็นโมฆะบางส่วน หากเมื่อใดก็ตามที่ข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะกลายเป็นหรือจะกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าในแง่ใด ๆ ความถูกต้องตามกฎหมายความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกําหนดที่เหลือของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องดังนั้นและจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปราวกับว่าข้อกําหนดที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นถูกตัดออกจากข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้

12.5. ไม่มีการสละสิทธิ์ ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกําหนดเหล่านี้ และความล้มเหลวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในภายหลังในการบังคับใช้ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ เรายังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่คุณละเมิดข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้

12.6. สิทธิและการเยียวยาสะสม บทบัญญัติของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้และสิทธิ์และการเยียวยาของเราภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะสะสมและปราศจากอคติและนอกเหนือจากสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจมีในกฎหมายหรือความยุติธรรมและไม่มีการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรือตามกฎหมายหรือในความยุติธรรม) เพื่อขัดขวางหรือป้องกันการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดดังกล่าวตามกฎหมายหรือความยุติธรรม

12.7. ผู้รับเหมาอิสระ ลาซาด้าและผู้ใช้เป็นผู้รับเหมาอิสระ และไม่มีเจตนาหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ลูกจ้าง-นายจ้าง หรือแฟรนไชส์-แฟรนไชส์ซีโดยข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้

12.8. การมอบหมาย ลาซาด้ามีสิทธิ์ที่จะมอบหมายข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (รวมถึงบริษัทในเครือของลาซาด้า) ผู้ใช้ไม่สามารถมอบหมายข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

12.9. การทําสัญญาย่อยและการมอบหมาย ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายหรือทําสัญญาช่วงในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ / หรือบริการและขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงและ / หรือตัวแทนใด ๆ ตามเงื่อนไขดังกล่าวตามที่เราเห็นสมควร

12.10. ติดต่อเรา หากต้องการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการโปรดติดต่อเราทางอีเมล [email protected]

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอํานาจศาล

13.1. การใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการและข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์

13.2. ข้อพิพาทการโต้เถียงหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือการละเมิดการยุติหรือความเป็นโมฆะดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎสําหรับการอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ คณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว, ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากประธานของ SIAC. สถานที่อนุญาโตตุลาการจะเป็นสิงคโปร์ คําชี้ขาดใด ๆ ของศาลอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย.

14. เบ็ดเตล็ด
14.1. หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในอินโดนีเซีย คุณสามารถดูข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ฉบับภาษาอินโดนีเซียได้ที่นี่ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอินโดนีเซียและฉบับภาษาอังกฤษของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและฉบับภาษาอินโดนีเซียจะถือว่าได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษและเพื่อให้ฉบับภาษาอินโดนีเซียสอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 1

คำ นิยาม

"กฎหมายที่ใช้บังคับ" หมายถึง กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คําแนะนําด้านกฎระเบียบ ข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ และกฎหมายลําดับรอง มติ นโยบาย แนวทาง สัมปทาน หรือกฎหมายกรณีของเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงสิงคโปร์) เป็นครั้งคราวโดยมีผลบังคับตามกฎหมายและเกี่ยวข้องกับการจัดหา การรับ และ/หรือการใช้บริการ

"ลาซาด้า", "เรา", "ของเรา" และ "เรา" มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

"เนื้อหาของลาซาด้า" หมายถึง ข้อมูล เนื้อหา ข่าว รายงาน โปรแกรม ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือคลิปเสียง ไดเรกทอรี ไฟล์ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์ ("เนื้อหาของลาซาด้า") แต่ไม่รวมเนื้อหาของบุคคลที่สาม

"การใช้งานที่ได้รับอนุญาต" มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.3

"ข้อมูลส่วนบุคคล" มีความหมายตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Lazada Group ที่มีอยู่ใน https://www.lazada.sg/privacy-policy/

"เนื้อหาต้องห้าม" หมายถึงเนื้อหาใดๆ ที่:

(ก) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือแนวทางหรือเครื่องมืออื่นใดที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงหลักปฏิบัติทางอินเทอร์เน็ตที่ออกโดย Infocomm Media Development Authority (IMDA)

(ข) เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น เนื้อหาหมิ่นประมาท เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ความโหดร้าย ภาพเปลือย เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ ภาพอนาจาร ความเสื่อมโทรมทางเพศ การชักชวนให้ค้าประเวณี ภาษาที่ไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมลามกอนาจารเป็นเท็จหรือก้าวร้าวโดยไม่คํานึงถึงว่ามีความอาฆาตพยาบาทหรือเจตนาที่จะรบกวนล่วงละเมิดข่มขู่หรือคุกคามบุคคลใด ๆ

(c) ไม่เหมาะสําหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีและต่ํากว่า

(ง) ส่งเสริมการก่อการร้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

(จ) เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงความพิการทางร่างกายจิตใจหรือประสาทสัมผัส

(ฉ) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการกระทําที่ผิดกฎหมาย ความรุนแรง การขายหรือบริโภคยาเสพติด

(ช) เป็นเนื้อหาที่ยั่วยุ ล้มล้าง หรือยุยงปลุกปั่น เช่น เนื้อหาที่ยั่วยุหรือส่งเสริมความขัดแย้งต่อประเทศหรือรัฐใดๆ รัฐธรรมนูญ รัฐบาล หรือกฎหมายของประเทศนั้น หรือยุยงหรือส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศสภาพ หรือลดทอนความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรม

(ซ) เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น เกม ลอตเตอรี่ การแข่งม้า การพนันกีฬา โหราศาสตร์ ธรณีวิทยา การอ่านฝ่ามือ หรืออุปกรณ์บอกโชคลาภประเภทอื่น

(i) เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ดังกล่าว

(ญ) เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมเนื้อหาที่ต้องห้ามหรือถูกแบนภายใต้กฎหมายใดๆ

(ฎ) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทําให้เกิดความสับสนในความสัมพันธ์กับองค์กรหรือบุคคลอื่น

(l) เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างเป็นองค์กรหรือบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรหรือบุคคลดังกล่าว

(m) ซึ่งละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

(n) ทําให้เข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือหลอกลวง

(o) เนื้อหาต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3 (หรือที่ใดก็ได้ในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้) หรือ

(ณ) ลาซาด้าเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่บนเว็บไซต์

"บริการ" หมายถึง เว็บไซต์และเนื้อหา แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ฟังก์ชัน และบริการทั้งหมดที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์

"ข้อกําหนดการใช้งาน" หมายถึงข้อกําหนดการใช้บริการเหล่านี้ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว  

"เนื้อหาของบุคคลที่สาม" มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.4