Câu chuyện thành công của người bán

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web "Cách chúng tôi bán". Các Điều khoản Sử dụng này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này và tất cả nội dung, ứng dụng, phần mềm, chức năng và dịch vụ (được gọi chung là "Dịch vụ") có sẵn thông qua Trang web, ngoại trừ trong phạm vi Dịch vụ đó là đối tượng của một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này mỗi khi bạn truy cập và / hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ vì việc truy cập hoặc sử dụng đó sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản Sử dụng và bất kỳ sửa đổi nào đối với điều khoản đó.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

1.1. Dịch vụ chỉ có sẵn để bạn sử dụng với điều kiện bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng được nêu dưới đây cũng như bất kỳ sửa đổi hoặc sửa đổi nào được thực hiện theo Khoản 5. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

1.2. Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Lazada South East Asia Pte. Ltd ("Lazada" hoặc "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi"), và Dịch vụ có thể được cung cấp bởi Lazada hoặc một thành viên được xác định khác của Tập đoàn Lazada (tùy từng trường hợp), tùy thuộc vào vị trí của bạn.

1.3. Các Điều khoản Sử dụng này được ký kết giữa Người dùng và Lazada, và không có điều khoản nào trong tài liệu này sẽ được thực thi theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của Bên thứ ba) (Chương 53B) hoặc bằng cách khác, bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là một bên trong thỏa thuận này, ngoại trừ việc mỗi thành viên của Tập đoàn Lazada sẽ được coi là người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản Sử dụng này ở mức độ tương tự như thể nó là một bên theo đây và sẽ có quyền thực thi các quy định trong các Điều khoản Sử dụng này. Để tránh nghi ngờ, điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà bên thứ ba có tồn tại hoặc có sẵn ngoài các Điều khoản Sử dụng này.

1.4. Quyền hạn, năng lực, quyền hạn:

(a) Nếu bạn là một cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ: bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc độ tuổi ký hợp đồng hợp pháp tối thiểu ở tất cả các quốc gia có liên quan khác bao gồm quốc gia nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, tùy theo mức nào cao hơn; và (ii) bạn khỏe mạnh về tinh thần và có đủ năng lực tinh thần;

(b) nếu bạn là một thực thể: bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn có đầy đủ quyền lực, năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng; (ii) Điều Khoản Sử Dụng đó không trái với hiến pháp của bạn hoặc bất kỳ tài liệu cấu thành nào hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào; và (iii) các nghĩa vụ theo Điều Khoản Sử Dụng là hợp lệ, ràng buộc và có thể thi hành đối với bạn; và

(c) Nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho và thay mặt cho một tổ chức (chẳng hạn như chủ lao động của bạn): bạn đảm bảo và tuyên bố rằng (i) bạn có đầy đủ quyền lực, năng lực và thẩm quyền để ràng buộc tổ chức đó với Điều khoản Sử dụng; (ii) bằng cách chấp nhận các Điều khoản này, bạn đang làm như vậy thay mặt cho tổ chức đó và tất cả các tham chiếu đến "bạn" và các cách diễn đạt tương tự trong các Điều khoản này sẽ có nghĩa là bạn và tổ chức đó.

2. Định nghĩa và diễn giải

2.1. Trừ khi có quy định khác, các định nghĩa và quy định liên quan đến việc giải thích được nêu trong Phụ lục 1 sẽ áp dụng cho các Điều khoản Sử dụng này.

3. Truy cập và sử dụng Dịch vụ

3.1. Khi sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý nhưng không giới hạn:

(a) không sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng nào hoặc cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

(b) không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai lệch hoặc xuyên tạc danh tính của bạn và / hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(c) không sử dụng Dịch vụ ngoài mục đích Sử dụng được phép. Theo đó, Người dùng không được sử dụng Dịch vụ cho mục đích thương mại;

(d) không đăng, quảng bá hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ bất kỳ Tài liệu bị Cấm nào;

(e) không thực hiện bất kỳ truy xuất có hệ thống nào đối với Nội dung Lazada hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào từ Trang web này để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục (cho dù thông qua rô bốt, trình thu thập dữ liệu, thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công) mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Lazada;

(f) không sao chép, tái tạo, tải xuống, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Lazada hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào cho mục đích bán lại, phân phối lại hoặc tái xuất bản Nội dung Lazada hoặc Nội dung của bên thứ ba hoặc khai thác các tài liệu đó hoặc sử dụng nó theo những cách mâu thuẫn với lợi ích của Lazada, trong từng trường hợp cho dù vì mục đích thương mại hay cách khác;

(g) đối với bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được truy cập thông qua Dịch vụ, không sử dụng Dịch vụ vi phạm các điều khoản và điều kiện của các trang web của bên thứ ba đó;

(h) không gửi thư hàng loạt (qua e-mail, tin nhắn tức thời, tin nhắn văn bản (SMS, MMS), bất kỳ thông tin liên lạc điện tử nào khác, thư vật lý hoặc cách khác), hoặc gửi thông tin liên lạc không mong muốn cho Người dùng hoặc người khác thông qua thông tin thu được trong quá trình bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ;

(i) không định chuẩn, sao chép, sửa đổi, thiết kế ngược, dịch ngược, điều chỉnh, xuất bản, phân phối lại hoặc cấp phép lại Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Lazada hoặc chủ sở hữu bên thứ ba tương ứng trong trường hợp Nội dung của bên thứ ba;

(j) không được truy cập hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ bị hạn chế truy cập chung hoặc can thiệp, sửa đổi hoặc làm gián đoạn bất kỳ chương trình, cơ sở dữ liệu, máy tính, hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ theo cách trái phép;

(k) không can thiệp vào việc sử dụng và sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người nào;

(l) không sử dụng, tải lên hoặc phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có chứa hoặc mà bạn có lý do để nghi ngờ có chứa, vi rút, thành phần gây hại, mã độc hại hoặc các thành phần có hại có thể làm suy yếu, hư hỏng, thiệt hại hoặc can thiệp vào Dịch vụ hoặc hoạt động của bất kỳ chương trình, cơ sở dữ liệu, máy tính, hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ;

(m) để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào mà bạn đăng, gửi hoặc gây ra để xuất hiện trên Trang web liên quan đến Dịch vụ là chính xác và đồng ý chịu trách nhiệm duy nhất về thông tin và dữ liệu đó; và

(n) chỉ truy cập và sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo cách hợp pháp mọi lúc và đồng ý hơn nữa để thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Dịch vụ một cách thiện chí và tuân thủ các chính sách sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào, các tiêu chuẩn internet hiện hành, các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các Luật Áp dụng.

3.2. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Lazada theo Khoản 12.1 nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc lạm dụng hoặc bất kỳ hoạt động nào vi phạm Điều khoản Sử dụng này và đồng ý hợp tác với Lazada trong bất kỳ cuộc điều tra nào và sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào mà chúng tôi quy định.

3.3. Lazada bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ,

(a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Trang web và / hoặc thông qua Dịch vụ. Chúng tôi có thể theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản Sử dụng có trong tài liệu này và có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, thấy là vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc bị phản đối);

(b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, khi chúng tôi cho rằng bất kỳ việc sử dụng nào là vi phạm Điều khoản Sử dụng và / hoặc Luật Áp dụng;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi nghi ngờ là vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng nào cho các cơ quan thích hợp và hợp tác với các cơ quan đó; và/hoặc

(d) yêu cầu bất kỳ thông tin và dữ liệu nào từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và / hoặc truy cập Trang web bất kỳ lúc nào và thực hiện quyền của chúng tôi theo Khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và / hoặc dữ liệu đó hoặc nếu bạn cung cấp hoặc nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã cung cấp không chính xác, thông tin và/hoặc dữ liệu gây hiểu lầm hoặc gian lận.

3.4. Điều khoản bổ sung. Ngoài các Điều khoản Sử dụng này, các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng liên quan đến việc bạn sử dụng các khía cạnh cụ thể của Dịch vụ (cho dù do chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác cung cấp), sẽ được nêu trong một thỏa thuận và / hoặc thông báo bằng văn bản riêng. Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau thông báo đó sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

3.5. Truy cập Dịch vụ. Khả năng truy cập và vận hành Dịch vụ có thể dựa vào các công nghệ và dịch vụ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo khả năng truy cập liên tục hoặc hoạt động của Dịch vụ không bị gián đoạn. Chúng tôi có quyền tạm thời đình chỉ hoặc tắt Dịch vụ (dù là một phần hay toàn bộ và có hoặc không có thông báo trước) để bảo trì hoặc cho các mục đích khác mà chúng tôi có thể yêu cầu, khi cần thiết.

4. Trang web và nội dung của bên thứ ba

4.1. Nội dung do người dùng tạo. Một số khu vực nhất định của Trang web có thể cho phép Người dùng đăng hoặc tải lên nội dung ("Nội dung do người dùng tạo" hoặc "UGC") được cung cấp công khai cho những Người dùng khác xem. Dịch vụ này (nếu có) được cung cấp miễn phí cho Người dùng và có thể bị Lazada chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách đăng Nội dung do người dùng tạo, bạn đồng ý rằng Lazada có quyền từ chối đăng hoặc xóa, chỉnh sửa hoặc rút gọn bất kỳ bài đăng nào vì bất kỳ lý do gì và tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi cần thiết để đáp ứng bất kỳ Luật áp dụng, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu nào của chính phủ, theo quyết định riêng của Lazada. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung do người dùng tạo do bạn tải lên và tự chịu rủi ro khi truy cập tất cả Nội dung do người dùng tạo khác trên cơ sở nguyên trạng. Mặc dù chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải giám sát Nội dung do người dùng tạo, chúng tôi luôn có quyền xóa bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, bôi nhọ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, lạm dụng, không đứng đắn, vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc gây khó chịu cho chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi và tiết lộ bất kỳ thông tin nào được chúng tôi coi là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng Luật áp dụng và / hoặc yêu cầu của bất kỳ chính phủ nào, tòa án hoặc bên thứ ba khác có quyền hợp pháp hợp pháp. Chúng tôi cũng có quyền cấm vĩnh viễn bất kỳ Người dùng nào vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

4.2. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba bên ngoài. Lazada có thể cho phép Người dùng truy cập nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua các siêu liên kết (dưới dạng liên kết từ, biểu ngữ, kênh hoặc cách khác) đến trang web của bên thứ ba đó. Các liên kết của bên thứ ba này được cung cấp cho bạn như một vấn đề thuận tiện. Khi bạn đi qua các siêu liên kết như vậy đến trang web của bên thứ ba, bạn đã rời khỏi Trang web và Lazada không tuyên bố hoặc bảo đảm bất kỳ điều gì đối với bất kỳ trang web của bên thứ ba được liên kết nào như vậy. Tất cả Người dùng được cảnh báo đọc các điều khoản và điều kiện và / hoặc chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba đó trước khi truy cập hoặc sử dụng các trang web của bên thứ ba đó. Bạn thừa nhận rằng Lazada không kiểm soát trang web của bên thứ ba, không giám sát các trang web đó, không chỉ ra, rõ ràng hay ngụ ý, bất kỳ sự chứng thực, chấp thuận, khuyến nghị hoặc ưu tiên nào của Lazada đối với các trang web của bên thứ ba đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web của bên thứ ba đó và Lazada sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai về các trang web đó, hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên các trang web đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá, xác minh và đưa ra đánh giá độc lập của riêng mình về sự tương tác của bạn với các trang web của bên thứ ba này.

4.3. Liên kết từ các trang web của bên thứ ba bên ngoài. Bạn phải xin phép Lazada trước khi siêu liên kết đến hoặc đóng khung Trang web này hoặc bất kỳ Nội dung nào của Lazada hoặc tham gia vào các hoạt động tương tự. Lazada có quyền áp đặt các điều kiện khi cho phép bất kỳ siêu liên kết nào đến hoặc đóng khung trang web này và/hoặc bất kỳ Nội dung nào của Lazada. Trừ khi có quy định rõ ràng khác của Lazada bằng văn bản, trong mọi trường hợp, Lazada sẽ không được coi là có liên kết hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, logo, phù hiệu hoặc các thiết bị khác được sử dụng hoặc xuất hiện trên các trang web liên kết đến trang web này và/hoặc bất kỳ Nội dung nào của Lazada. Lazada có quyền vô hiệu hóa hoặc chặn bất kỳ liên kết hoặc khung trái phép nào và từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung có sẵn trên bất kỳ trang web nào khác mà các liên kết đến hoặc từ trang web này và/hoặc bất kỳ Nội dung nào của Lazada đạt được.

4.4. Nội dung của bên thứ ba. Một số nội dung được hiển thị trên Trang web này (bao gồm cả Nội dung do người dùng tạo) được cung cấp hoặc đăng bởi các bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba"). Lazada không phải là tác giả của Nội dung của bên thứ ba, cho dù được đóng góp bởi người dùng ẩn danh hay nhà cung cấp nội dung có thể nhận dạng và Người dùng. Bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào là trách nhiệm duy nhất của bên đã cung cấp nội dung. Lazada không chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, đúng đắn, phù hợp cho một mục đích cụ thể, khả năng bán được, không vi phạm, tính hợp pháp hoặc tính trung thực của bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Người dùng nào liên quan đến sự phụ thuộc của họ vào Nội dung của bên thứ ba đó.

5. Sửa đổi

5.1. Quyền sửa đổi. Lazada có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các Điều khoản sử dụng này, Trang web và/hoặc Dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho Người dùng và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đưa vào hoặc công bố sửa đổi đó trên Trang web. Lazada sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp cho Người dùng thông báo hợp lý về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều khoản sử dụng này. Tuy nhiên, trách nhiệm của người dùng vẫn là được cập nhật về những thay đổi đối với các Điều khoản Sử dụng này. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này mỗi khi bạn truy cập và / hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ vì việc truy cập hoặc sử dụng đó sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản Sử dụng và bất kỳ sửa đổi nào đối với điều khoản đó.

6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

6.1. Tất cả dữ liệu và/hoặc thông tin có trong Trang web và/hoặc Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Trang web và tất cả dữ liệu và/hoặc thông tin có trong đó và/hoặc Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn" mà không có bất kỳ bảo đảm, khiếu nại hoặc tuyên bố nào của Lazada dưới bất kỳ hình thức nào được thể hiện, ngụ ý hoặc theo luật định đối với Trang web và/hoặc Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm không vi phạm quyền của bên thứ ba, tiêu đề, khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, tính phù hợp cho một mục đích hoặc hiệu quả cụ thể hoặc kết quả của việc sử dụng Dịch vụ, Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào được cung cấp trong đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở kết quả của bất kỳ tài liệu quảng cáo nào được nêu trong đó). Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web là rủi ro duy nhất của bạn. Bạn sẽ thực hiện và chỉ dựa vào kỹ năng và khả năng phán đoán của riêng bạn trong việc sử dụng Trang web. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành.

6.2. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác, có thể có thông tin trên Trang web hoặc được cung cấp bởi chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi hoặc bởi bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ có lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót. Tài liệu có thể không chính xác hoặc trở nên không chính xác do sự phát triển xảy ra sau ngày tương ứng của chúng. Lazada không có nghĩa vụ xác minh hoặc duy trì đơn vị tiền tệ của thông tin đó.

6.3. Lazada cố gắng duy trì Dịch vụ và hoạt động của Dịch vụ, nhưng không và không thể chịu trách nhiệm về kết quả của bất kỳ khiếm khuyết nào có thể tồn tại trong Dịch vụ hoặc hoạt động của Dịch vụ. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên và trong phạm vi tối đa được phép theo Luật Áp dụng, Lazada không tuyên bố hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý:

(a) về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu trong Dịch vụ về tính đúng đắn, chính xác, tính toàn vẹn, độ tin cậy hoặc cách khác;

(b) về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và việc không vi phạm bất kỳ Dịch vụ, Nội dung Lazada hoặc Nội dung của bên thứ ba nào;

(c) rằng hoạt động của Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Người dùng;

(d) rằng quyền truy cập vào Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không có vi-rút, sâu, trojan mã, mã độc hại, gây rối hoặc tham nhũng, các thành phần có hại hoặc không có khiếm khuyết hoặc lỗi;

(e) rằng các tin nhắn được gửi qua internet sẽ không bị chặn, tham nhũng hoặc mất mát; hoặc

(f) rằng bất kỳ khiếm khuyết nào sẽ được sửa chữa.

6.4. Trong mọi trường hợp, Lazada, các chi nhánh và tất cả các cán bộ, nhân viên, giám đốc, đại lý, nhà thầu và người được chuyển nhượng tương ứng của họ sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào hoặc bất kỳ nguyên nhân nào gây ra (bất kể hình thức hành động) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến:

(a) bất kỳ truy cập, sử dụng và / hoặc không có khả năng sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại hoặc gián đoạn nào đối với nội dung hoặc Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web;

(b) dựa vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web và / hoặc thông qua Dịch vụ. Bạn không nên hành động dựa trên dữ liệu hoặc thông tin đó mà không xác minh độc lập trước nội dung của nó;

(c) bất kỳ lỗi hệ thống, máy chủ hoặc kết nối nào, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ trong quá trình truyền, vi rút máy tính, sâu, trojan hoặc mã độc hại, phá hoại hoặc làm hỏng khác, các thành phần có hại, chương trình tác nhân hoặc macro;

(d) bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web hoặc trang web nào khác được liên kết với Trang web, ngay cả khi chúng tôi hoặc các cán bộ hoặc đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi có thể đã được thông báo hoặc có thể đã lường trước được khả năng tương tự; và

(e) tiến hành bất kỳ hoạt động nào của Người dùng trên Trang web. Theo đó, Lazada sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào mà bất kỳ người nào phải gánh chịu do hành vi của Người dùng đó.

6.5. Không ai trong Lazada, các chi nhánh của Lazada và tất cả các cán bộ, nhân viên, giám đốc, đại lý, nhà thầu và người được chuyển nhượng tương ứng của họ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin), cho dù trong hợp đồng, sơ suất, sai lầm cá nhân hoặc cách khác hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ.

6.6. Trong các khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn một số loại trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm pháp lý của Lazada sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

7. Bồi thường

7.1. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi có thể phải chịu do việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Bạn cũng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty / chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý có liên quan của chúng tôi, khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang web và / hoặc Dịch vụ hoặc từ việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi cũng có thể nắm quyền kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường và bạn phải làm việc với chúng tôi để cung cấp bất kỳ biện pháp bảo vệ nào và bồi thường cho chúng tôi bất kỳ khoản phí pháp lý hợp lý nào mà chúng tôi có thể phải chịu.

8. Sở hữu trí tuệ

8.1. Quyền sở hữu trí tuệ của Lazada. Lazada là chủ sở hữu duy nhất hoặc người được cấp phép hợp pháp của tất cả các quyền đối với Trang web (bao gồm tất cả Nội dung Lazada). Trang web và Nội dung Lazada là tài sản được bảo vệ bởi bản quyền trên toàn thế giới và các luật khác. Tất cả các quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web và Nội dung Lazada sẽ thuộc về Lazada, các chi nhánh hoặc người cấp phép của Lazada Content, tùy từng trường hợp. Tất cả các quyền không được yêu cầu theo các Điều khoản sử dụng này hoặc bởi Lazada theo đây đều được bảo lưu. Ngoại trừ với sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này, bạn không được phép sao chép, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ thành phần nào của chính Trang web hoặc tạo các tác phẩm phái sinh liên quan đến chúng, vì Trang web có bản quyền theo Luật Áp dụng.

8.2. Thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo được sử dụng trên Trang web này là nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác. Ví dụ: "LAZADA", "LAZMALL", "LAZ" và các biểu tượng và logo liên quan là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Lazada ở các khu vực pháp lý khác nhau. Các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đó được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu hiện hành khác, và mọi hành vi sao chép, sửa đổi, sử dụng hoặc xuất bản trái phép các nhãn hiệu này đều bị nghiêm cấm (lưu dưới dạng được nhúng trong Nội dung Lazada theo Mục đích sử dụng được phép và trong mọi trường hợp, việc sửa đổi các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đó đều bị nghiêm cấm). Không có nội dung nào trên trang web và các Điều khoản sử dụng này được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng nào (bao gồm dưới dạng thẻ meta hoặc là liên kết "nóng" đến bất kỳ trang web nào khác) bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên Dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Lazada hoặc của chủ sở hữu nhãn hiệu hiện hành.

8.3. Giấy phép giới hạn của người dùng. Là Người dùng của trang web này, bạn được cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi và có giới hạn để truy cập và sử dụng Dịch vụ (bao gồm bất kỳ Nội dung nào của Lazada) cho mục đích cá nhân (phi thương mại) hoặc nội bộ của riêng bạn ("Sử dụng được phép") theo các Điều khoản sử dụng này. Tất cả các quyền rõ ràng hoặc ngụ ý đối với Dịch vụ không được cấp cụ thể ở đây đều được bảo lưu rõ ràng cho Lazada. Quyền sử dụng được phép của người dùng sẽ tự động chấm dứt nếu Người dùng vi phạm Điều khoản sử dụng. Ngoài ra, Lazada có thể chấm dứt giấy phép được cấp tại Khoản 8.3 này đối với bất kỳ Người dùng nào (dù là một phần hay toàn bộ) bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

8.4. Nội dung do người dùng tạo. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả Nội dung do Người dùng Tạo mà bạn tải lên trên Trang web không chứa tài liệu có bản quyền của bên thứ ba hoặc tài liệu tuân theo quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba khác hoặc các quyền sở hữu khác, trừ khi bạn có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp của tài liệu hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tài liệu và cấp cho chúng tôi tất cả các quyền cấp phép được cấp trong các Điều khoản Sử dụng này. Bạn cũng đồng ý rằng Lazada sẽ có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào đang tuyên bố rằng bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào do bạn đăng hoặc tải lên trên Trang web cấu thành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Giữa Lazada và bạn, bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của mình trong Nội dung do người dùng tạo. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cấp cho Lazada và các chi nhánh của Lazada một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái tạo, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và/hoặc thực hiện Nội dung do người dùng tạo liên quan đến Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi (và các chi nhánh của chúng tôi), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ (và các sản phẩm phái sinh của chúng) ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ các kênh truyền thông. Theo đây, bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ tất cả và mọi quyền và khiếu nại đối với bất kỳ sự cân nhắc, phí, tiền bản quyền, lệ phí và / hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, thông qua và / hoặc sửa đổi bất kỳ hoặc tất cả Nội dung do người dùng tạo của bạn. Bạn cũng cấp cho mỗi Người dùng Dịch vụ một giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung do người dùng tạo của bạn cho dù thông qua Trang web hay trên bất kỳ nền tảng nào khác do Tập đoàn Lazada duy trì và để sử dụng, sao chép, phân phối, hiển thị và thực hiện Nội dung do người dùng tạo đó được cho phép thông qua chức năng của các nền tảng có liên quan và theo các Điều khoản sử dụng này. Các giấy phép được cấp tại khoản 8.4 này là vô điều kiện, vĩnh viễn và không thể hủy ngang.

9. Bảo vệ dữ liệu

9.1. Chính sách Bảo mật. Để biết thêm thông tin về cách Lazada sử dụng và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn mà bạn có thể cung cấp trong quá trình sử dụng Dịch vụ, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của Lazada (có tại đây). Việc bạn truy cập và/hoặc sử dụng Trang web này và Dịch vụ phải tuân theo Chính sách bảo mật của Lazada (được sửa đổi theo thời gian), được đưa vào các Điều khoản sử dụng này bằng cách tham chiếu.

9.2. Không giới hạn tính tổng quát của Khoản 9.1 ở trên, bằng cách cung cấp thông tin liên hệ và/hoặc Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (tức là thông qua việc bạn gửi bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào có sẵn trên Trang web này hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi), bạn đồng ý cho Lazada và các chi nhánh của Lazada thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn liên quan đến yêu cầu của bạn, bất kể bạn đã đăng ký số điện thoại của mình trên Cơ quan đăng ký Singapore Không gọi (DNC) (hoặc các cơ quan đăng ký tương tự khác tại quốc gia nơi bạn sinh sống), đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư.

10. Chấm dứt

10.1. Theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, chúng tôi có thể có hiệu lực ngay lập tức khi thông báo cho bạn, chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ. Chúng tôi có thể cấm truy cập vào Trang web và / hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào trong số này hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong tài liệu này, hoặc nếu theo ý kiến của chúng tôi hoặc ý kiến của bất kỳ cơ quan quản lý nào, không phù hợp để tiếp tục cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trang web.

11. Giao dịch điện tử được ký kết thông qua Website

11.1. Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến qua Trang web tạo thành thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về việc liên lạc đó phải bằng văn bản. THEO ĐÂY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC, VÀ GỬI ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB THỰC HIỆN HOẶC HOÀN THÀNH. Trong phạm vi được Luật Áp Dụng cho phép, theo đây, Quý Khách từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo Luật Áp Dụng đó yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hàng hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử.

12. Điều khoản chung

12.1. Thông báo.

(a) Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản Sử dụng này, tất cả các thông báo hoặc yêu cầu đối với hoặc khi Lazada sẽ có hiệu lực nếu bằng văn bản và sẽ được thực hiện hợp lệ khi được gửi đến Lazada tại: 51 Bras Basah Road #01-21 Singapore 189554 bằng thư bảo đảm. Bất kể những điều đã nói ở trên, đôi khi chúng tôi có thể chỉ định các phương thức nhận thông báo được chấp nhận khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các địa chỉ e-mail, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác) và thời gian hoặc sự kiện mà thông báo đó sẽ được coi là đã đưa ra.

(b) Tất cả các thông báo hoặc yêu cầu đối với hoặc đối với Người dùng sẽ có hiệu lực nếu được gửi qua email đến địa chỉ email được biết đến cuối cùng do Người dùng cung cấp cho Lazada, hoặc bằng cách đăng thông báo hoặc yêu cầu đó trên một khu vực của trang web có thể truy cập công khai mà không phải trả phí. Thông báo cho Người dùng sẽ được coi là đã được Người dùng đó nhận được nếu và khi: (a) Lazada có thể chứng minh rằng thông tin liên lạc đã được gửi đến Người dùng đó, hoặc (b) ngay lập tức khi Lazada đăng thông báo đó trên một khu vực của Trang web có thể truy cập công khai miễn phí.

12.2. Toàn bộ Thỏa thuận. Các Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật và, nếu có, (các) thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt được ký kết giữa Lazada và/hoặc một thành viên được xác định khác của Tập đoàn Lazada tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và Lazada liên quan đến và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ và Trang web, thay thế mọi thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó liên quan đến cùng một chủ đề trong tài liệu này.

12.3. Ràng buộc và Kết luận. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ hồ sơ nào (bao gồm hồ sơ của bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại nào liên quan đến Dịch vụ, nếu có) do chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi duy trì liên quan đến hoặc liên quan đến Trang web và Dịch vụ sẽ ràng buộc và kết luận về bạn cho tất cả các mục đích và sẽ là bằng chứng thuyết phục về bất kỳ thông tin và / hoặc dữ liệu nào được truyền giữa chúng tôi và bạn. Theo đây, bạn đồng ý rằng tất cả các hồ sơ như vậy đều có thể được chấp nhận làm bằng chứng và bạn sẽ không thách thức hoặc tranh chấp về khả năng chấp nhận, độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính xác thực của các hồ sơ đó chỉ trên cơ sở rằng các hồ sơ đó ở dạng điện tử hoặc là đầu ra của hệ thống máy tính và bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào của mình, nếu có, để phản đối.

12.4. Tính hiệu lực từng phần. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ hoặc sẽ trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi về bất kỳ khía cạnh nào, thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của các Điều khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm do đó, và sẽ tiếp tục có hiệu lực như thể điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó đã bị cắt đứt khỏi các Điều khoản Sử dụng này.

12.5. Không từ bỏ. Việc chúng tôi không thực thi các Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ các điều khoản này và việc không thực thi các Điều khoản Sử dụng này sẽ không ảnh hưởng đến quyền thực thi các Điều khoản Sử dụng này sau này. Chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của mình trong bất kỳ tình huống nào khác mà bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

12.6. Quyền và biện pháp khắc phục tích lũy. Trừ khi có quy định khác theo các Điều khoản Sử dụng này, các quy định của Điều khoản Sử dụng này cũng như các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi theo các Điều khoản Sử dụng này được tích lũy và không có thành kiến và ngoài bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có thể có trong luật pháp hoặc công bằng, và không được chúng tôi thực hiện bất kỳ một quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều khoản Sử dụng này, hoặc theo luật hoặc theo công bằng, sẽ (tiết kiệm trong phạm vi, nếu có, được quy định rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này hoặc theo luật hoặc công bằng) sẽ hoạt động để cản trở hoặc ngăn chặn việc chúng tôi thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo luật hoặc trong công bằng.

12.7. Nhà thầu độc lập. Lazada và Người dùng là các nhà thầu độc lập và không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, nhân viên-chủ lao động hoặc bên nhận quyền-bên nhận quyền nào được dự định hoặc tạo ra bởi các Điều khoản sử dụng này.

12.8. Chuyển nhượng. Lazada sẽ có quyền chuyển nhượng các Điều khoản sử dụng này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm bất kỳ chi nhánh nào của Lazada). Người dùng không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản Sử dụng này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

12.9. Hợp đồng phụ và Ủy quyền. Lazada có quyền ủy quyền hoặc ký hợp đồng phụ việc thực hiện bất kỳ chức năng nào của chúng tôi liên quan đến Trang web và/hoặc Dịch vụ và có quyền sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và/hoặc đại lý nào theo các điều khoản mà chúng tôi cho là phù hợp.

12.10. Liên hệ với chúng tôi. Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc để nhận thêm thông tin về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

13. Luật điều chỉnh và khu vực pháp lý

13.1. Việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Singapore.

13.2. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của chúng sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC). Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên duy nhất, do Chủ tịch SIAC chỉ định. Địa điểm phân xử sẽ là Singapore. Bất kỳ phán quyết nào của hội đồng trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên.

14. Các điều khoản khác
14.1. Nếu bạn là Người dùng có trụ sở tại Indonesia, bạn có thể truy cập phiên bản tiếng Indonesia của Điều khoản Sử dụng này tại đây. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Indonesia và phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản sử dụng này, các bên đồng ý rằng phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng và phiên bản tiếng Indonesia sẽ được coi là được sửa đổi để phù hợp với phiên bản tiếng Anh và để làm cho phiên bản tiếng Indonesia phù hợp với phiên bản tiếng Anh.

Phụ lục 1

Định nghĩa

"Luật Áp dụng" có nghĩa là tất cả các luật, quy tắc, quy định, hướng dẫn quy định, yêu cầu quy định và bất kỳ hình thức luật thứ cấp, nghị quyết, chính sách, hướng dẫn, nhượng quyền hoặc án lệ nào của khu vực tài phán có liên quan (bao gồm cả Singapore) theo thời gian có hiệu lực pháp luật và có liên quan đến việc cung cấp, nhận và/hoặc sử dụng Dịch vụ.

"Lazada", "chúng tôi", "của chúng tôi" và "chúng tôi" có ý nghĩa được nêu trong Khoản 1.2.

"Nội dung Lazada" có nghĩa là tất cả thông tin, nội dung, tin tức, báo cáo, chương trình, văn bản, hình ảnh, video hoặc clip âm thanh, thư mục, tệp, cơ sở dữ liệu hoặc các tài liệu khác có sẵn trên hoặc thông qua Trang web ("Nội dung Lazada"), nhưng không bao gồm Nội dung của bên thứ ba.

"Sử dụng được phép" có ý nghĩa được quy định tại Khoản 8.3.

"Dữ liệu Cá nhân" có ý nghĩa được nêu trong Chính sách Bảo mật.

"Chính sách bảo mật" là Chính sách quyền riêng tư của Tập đoàn Lazada có sẵn tại https://www.lazada.sg/privacy-policy/.

"Tài liệu bị cấm" có nghĩa là bất kỳ nội dung nào:

(a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào, hoặc bất kỳ hướng dẫn hoặc công cụ nào khác do bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở Bộ quy tắc thực hành Internet do Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) ban hành;

(b) xúc phạm, chẳng hạn như nội dung phỉ báng, nội dung liên quan đến bạo lực, tàn ác, khỏa thân, tình dục, lệch lạc tình dục, khiêu dâm, suy thoái tình dục, gạ gẫm mại dâm, ngôn ngữ xúc phạm, đề cập thô thiển hoặc ngôn từ kích động thù địch; hoặc nội dung không đứng đắn, tục tĩu, sai sự thật hoặc xúc phạm, bất kể có ác ý hoặc ý định làm phiền, lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối bất kỳ người nào hay không;

(c) không phù hợp với người dùng từ 18 tuổi trở xuống;

(d) thúc đẩy khủng bố hoặc các hoạt động liên quan đến khủng bố;

(e) liên quan đến các tham chiếu đến khuyết tật về thể chất, tinh thần hoặc cảm giác;

(f) khuyến khích công chúng tham gia hoặc thúc đẩy các hành vi bất hợp pháp, bạo lực, bán hoặc tiêu thụ ma túy, thuốc hướng tâm thần hoặc các chất gây nghiện khác;

(g) mang tính kích động, lật đổ hoặc có uy tín, chẳng hạn như nội dung kích động hoặc khuyến khích xung đột chống lại đất nước hoặc bất kỳ tiểu bang nào, hiến pháp, chính phủ hoặc luật pháp của quốc gia đó; hoặc kích động hoặc cổ động xung đột giữa các nhóm, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính, hoặc làm suy giảm tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa;

(h) liên quan đến cờ bạc, chẳng hạn như trò chơi, xổ số, đua ngựa, cá cược thể thao, chiêm tinh học, địa chất, đọc lòng bàn tay hoặc bất kỳ loại thiết bị bói toán nào khác;

(i) liên quan đến trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên đó;

(j) liên quan đến hoặc quảng bá nội dung bị cấm hoặc bị cấm theo bất kỳ luật nào.

(k) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác;

(l) liên quan đến việc mạo danh tổ chức hoặc cá nhân mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hoặc cá nhân đó;

(m) vi phạm luật bảo vệ dữ liệu và luật sở hữu trí tuệ;

(n) gây hiểu lầm, sai lệch hoặc lừa đảo;

(o) nội dung bị cấm như được nêu trong Khoản 3 (hoặc bất kỳ nơi nào trong Điều khoản Sử dụng này); hoặc

(p) được Lazada cho là theo quyết định tuyệt đối của mình, là không phù hợp để có mặt trên Trang web.

"Dịch vụ" có nghĩa là Trang web và tất cả nội dung, ứng dụng, phần mềm, chức năng và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web.

"Điều khoản sử dụng" có nghĩa là các điều khoản sử dụng Dịch vụ này, được sửa đổi theo thời gian.  

"Nội dung của bên thứ ba" có ý nghĩa được nêu trong Khoản 4.4.